Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

HLEDÁME NOVÉ POSILY K OLTÁŘI:

Milí kluci, chtěl bych Vás pozvat mezi břevnovské ministranty a služebníky oltáře…

pokud byste chtěli ,tak se přihlaste u bratra Martina po mši svaté v neděli v 9.00 v sakristii…

Po dohodě by proběhla příprava, která by měla několik schůzek… a po přípravě je obřad, kdy budete přibráni slavnostně mezi ministranty.

 těšíme se na vás

 

MINISTROVÁNÍ

Jak se stát ministrantem a kdo vlastně ministrant je?  Ministrantem u svaté Markéty se může stát kluk cca od 7 let. Kluk, který se sám rozhodne být blíže u oltáře.

Ministrant je kluk (nebo v jiných farnostech i děvče), který je pomocníkem kněze a vytváří společně krásu při mši svaté… Proto Ti, co touží být ministranty projdou přípravou, aby věděli a dokázali se orientovat v tom, co se děje při bohoslužbě.

Ministranti mají v naší farnosti také svá pravidla:

1) Snažit se co nejčastěji přistupovat ke svátostem (pokud možno při každé mši svaté přistupovat ke svatému přijímání  a jednou za měsíc ke svátosti smíření).

2) Pomodlit se ráno a večer.

3) Konat své povinnosti jak doma, tak v kostele.

4) Rád přisluhovat při nejsvětější oběti.

5) Účastnit se našich schůzek

6) Být čestným a dobrým kamarádem nejen ve farnosti, ale i mimo ni.

7) Nezanedbávat své ministrantské povinnosti (ministrovat nejen v neděli, ale pokud možno i ve všední dny).

8) Dbát o svou albu, aby byla čistá a správně pověšená.

9) Být pravdomluvný a chovat se ke všem laskavě.

10) U oltáře se chovat důstojně (sloužíme Králi, který si zaslouží úctu).