Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 30. září 2012 uplyne 5 let od žehnání našich varhan. Mše svaté v 7.30 a 18.00 budou slaveny na úmysl „za dobrodince našich varhan.“ I při mši svaté v 9.00 (vždy na úmysl za celou farnost) vzpomeneme v přímluvách na všechny, kteří jakkoli pomohli tomuto dobrému dílu. Pět let je z hlediska píšťalových varhan stále jen novorozenecký věk, přesto už lze pozorovat jistou vyzrálost, která se bude jen prohlubovat. Tedy všem, kteří se na rekonstrukci kruchty a stavbě varhan podíleli i všem dobrodincům upřímné poděkování a Boží požehnání.

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti