Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 28. 2. 2013  ve 20.00 hod. nastalo období uprázdněného papežského stolce, tzv. „Sede vacante“. V souladu s apoštolskou konstitucí Universi Dominici gregis v tomto období vede církev kolegium kardinálů v čele s kardinálem děkanem Angelo Sodanem a kardinálem komořím Tarcisio Bertonem. Jejich hlavním úkolem je připravit volbu nového papeže.

Prvního dne období sedisvakance  1. 3. 2013 svolal kardinál děkan Angelo Sodano všechny členy kardinálského kolegia k prvnímu poradnímu shromáždění – tzv. generální kongregaci. Její konání bylo stanoveno na pondělí 4. 3. 2013 v 9.30. Téhož dne v 17.00 se předpokládá uskutečnění druhé generální kongregace v nové synodní aule Pavla VI.

Generální kongregace se mohou zúčastnit všichni kardinálové, i když nemají právo volby papeže, protože přesáhli věk 80 let. Kardinálové jsou zavázáni mlčením ve všech záležitostech týkajících se volby nového papeže, stejně tak i v záležitostech přípravy této volby. V průběhu prvních generálních kongregací mají kardinálové požádat dva duchovní o přednesení rozjímání o aktuálních problémech církve a z toho vyplývajících úkolech nového papeže. Na těchto prvních zasedáních bude dohodnuto přesné datum počátku konkláve – volby papeže.

V období Sede vacante přestávají plnit úkoly svého úřadu všichni představení jednotlivých oddělení římské kurie, mj. kardinál-státní sekretář, prefekti jednotlivých kongregací. Výjimkou je úřad kardinála-komořího (kamerlenga) a kardinála-penitenciáře, kteří nadále plní své úkoly a předkládají kolegiu kardinálů vše, co by jinak předkládali papeži. Rovněž tak pokračuje ve svém úřadu kardinál-generální vikář pro římskou diecézi, kardinál-arcijáhen vatikánské baziliky a generální vikář státu Vatikán.

Kdo bude volit nového papeže?      Může se stát papežem řeholník?      Konkláve

 

8. března 2013 

Dnešní dopolední kongregace se zúčastnilo 151 kardinálů, v tom již všech 115 volitelů. Při dopoledním jednání bylo dohodnuto, že večer budou přítomní kardinálové hlasovat o termínu konkláve. Přítomní kardinálové přijali omluvu dvou kardinálů, kteří by mohli volit, ale volby se vzdali – jeden z osobních důvodů (skotský kard. O’Brien) a jeden ze zdravotních důvodů (indonéský kardinál).

V průběhu dopolední kongregace vystoupilo 18 kardinálů – od počátků společných setkání již 100 (nikdo nevystoupil dvakrát…). Dnes probíraná témata: role ženy v církvi, problematika bioetiky, milosrdenství Boží v učení Jana Pavla II.

Kardinálové děkují za to, že se veliké množství lidí přidalo k iniciativě modlitby za kardinály.

Pro 115 kardinálů-volitelů je už připraven Dům sv. Marty ve Vatikánu. Každý má svůj vlastní pokoj, je připravená horními okny prosvětlená kaple a zpovědní místnosti s připravenými zpovědníky, aby po celou dobu průběhu konkláve měli kardinálové příležitost přijmout svátost smíření. Nikdo v pokoji nebude mít funkční telefon, aby byla zaručena izolace od světa. Jednotlivé pokoje v Domu sv. Marty budou při poslední kongregaci (zřejmě v sobotu) losovány, aby nebydleli vedle sebe kardinálové podle toho, odkud pocházejí nebo jak jsou spolu spřátelení. Navíc jedny pokoje jsou větší, jiné menší. Los zabrání případným nesrovnalostem.

V neděli každý z kardinálů bude sloužit mši svatou ve svém titulárním kostele.

Tváře kardinálů vycházejících z jednání kongregace jsou stále vážnější. Uvědomují si závažnost situace. Nejde jen o to stanovit datum konkláve a přenést si věci do Domu sv. Marty. Většina kardinálů se nezná. A přitom mají mezi sebou vybrat někoho, kdo ponese na svých bedrech tíhu celé církve, ale kdo zároveň bude pro všechny Božím hlasem. Mají poznat Boží vůli!

Každým dnem přibývá v Římě počet novinářů. V současné době jich je v Římě už 5 tisíc – nejvíce z Latinské Ameriky (zvláště z Brazílie), hodně je Američanů a Italů, Němců, Francouzů.

Všem novinářům je zdůrazňováno jedno: nejdůležitější je nyní pro kardinály soustředit se na problémy nové evangelizace, na dialog, na modlitbu – ne na skandály. Problémy v církvi jsou, ale tyto problémy nebudou vyřešeny na kongregacích. Je nutno se snažit o duchovní pohled na všechny problémy.

V pátek odpoledne bylo na další kongregaci rozhodnuto, že konkláve začne v úterý 12. března 2013!

 

7. března 2013

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 se kardinálské kolegium sešlo ke dvěma generálním kongregacím – v pořadí již páté a šesté. Na dopoledním pátém shromáždění v nové synodní aule bylo přítomno 152 kardinálů. V průběhu dne byl očekáván příjezd posledního kardinála volitele Jean-Baptiste Pham Minh Mân, který přilétěl z Vietnamu.

Na dopolední generální kongregaci byli určeni nastupující tři členové partikulární kongregace. Jsou to noví tři asistenti kardinála komořího – za biskupský stupeň je to kard. Raï, maronitský patriarcha; za kněžský stupeň kard. Monsengwo z Demokratické republiky Kongo a za jáhenský stupeň italský kardinál De Paolis. Jejich úřad potrvá tři dni.

Kardinál děkan jménem celého kolegia, které v období sedisvakance zastupuje papeže, zaslal venezuelské vládě kondolenční telegram k úmrtí prezidenta Huga Chaveze. Zádušní mši sv. za hlavu státu bude v pátek v Římě sloužit kard. Jorge Urosa Savino. Arcibiskup Caracasu stejně jako Venezuelská biskupská konference vyjádřily svou soustrast rodině zesnulého politika.

Dopoledne vystoupilo celkem 18 kardinálů. První tři příspěvky se týkaly ekonomické a majetkové situace Svatého stolce. Kardinálské kolegium s ní seznámili zástupci příslušných vatikánských úřadů (otcové kardinálové Versaldi, Calcagno a Bertello za Prefekturu ekonomických záležitostí Apoštolského stolce, resp. za Správu majetku Apoštolského stolce a za Governatorát Městského státu Vatikán).

Další čtvrteční diskusní příspěvky opět zrcadlily geografickou a kulturní různorodost a týkaly se těchto témat: evangelizace, práce církve v dnešním světě, Svatý stolec a úřady římské kurie, vztahy s biskupskými konferencemi, naděje vkládané do nového papeže. Hovořilo se také o ekumenickém dialogu, o charitativní činnosti církve a její práci pro chudé.

Datum zahájení konkláve nebylo stále stanoveno. Kardinálové na kongregacích řeší stále mnoho problémů, mnoho kardinálů se také navzájem nezná. Když začne konkláve, nebude již čas na promyšlení projednávaných problémů, nebyl by již prostor na vzájemné diskuse. Kardinálové chtějí maximálně využít čas tzv. pre-konkláve. Kdyby se stanovilo datum konkláve, byl by čas na dobrou přípravu všech již omezen. Mnozí jsou přesvědčeni, že je potřeba možná ještě 4 – 5 dnů na promyšlení všech nastolených problémů.

Nesmíme zapomínat na to, že 700 let se církev neocitla v podobné situaci, kdy je nutno zvolit papeže po rezignaci předchůdce. Jsou situace v dějinách, které nelze uspěchat.

Všichni katolíci jsou stále vyzýváni k usilovné modlitbě na úmysl církve a dobré volby nového papeže.

 

6. března 2013

Ve středu 6. 3. 2013 se účastnilo v pořadí již čtvrtého zasedání kardinálského kolegia, tzv. generální kongregace, 113 ze 115 kardinál-volitelů. Chybí ještě varšavský kardinál Kazimierz Nycz a vietnamský kardinál Baptiste Pham Minh Man. Oba se mají dostavit do Říma během čtvrtku 7. 3. 2013. Pokud nejsou přítomni všichni volitelé, není možno stanovit datum začátku volby papeže – konkláve.

Všichni kardinálové mají mít čas na to, aby se vzájemně poznali, a proto se nespěchá se stanovením začátku konkláve. Není tedy vůbec jasné, kdy se dočkáme nového papeže, či zda bude konkláve krátké nebo dlouhé. Kardinálové vše svěřují vedení Ducha svatého.

Středeční čtvrté kongregace se zúčastnilo celkem 153 kardinálů, z toho 113 volitelů. Německý kardinál Walter Kasper dovršil v úterý 5. 3. 2013 osmdesátý rok života, přesto se bude moci zúčastnit volby. V době zahájení „Sede vacante“ neměl totiž ještě 80 let.

V průběhu čtvrté kongregace promluvilo 18 kardinálů. Každý měl na své vystoupení 5 minut. Časový limit je dán proto, že zájemců o vystoupení na kongregaci je mnoho. Hovořilo se především o nové evangelizaci, církvi ve světě a o očekáváních, které je vkládáno do nového papeže.

Kardinálové se dohodli, že ve čtvrtek se setkají dvakrát – kongregace bude dopoledne i odpoledne.

Ve středu v 17.00 hod. opět bude společná modlitba nešpor a adorace před Nejsv. Svátostí v bazilice sv. Petra. Modlitbu povede kardinál Angelo Comastri, arcikněze baziliky sv. Petra a generální vikář pro stát Vatikán. Kardinálové ke společné modlitbě stále vyzývají všechny věřící.

 

5. března 2013

V pondělí 4. 3. 2013 se konalo v 9.30 první zasedání kardinálského kolegia, tzv. generální kongregace. Večer od 17.00 si vyslechli kardinálové meditaci papežského kazatele kapucína Raniero Cantalamessy.

V úterý 5. 3. 2013 diskutovali kardinálové o možnosti urychlit datum konkláve podle dodatku k motu proprio, jak je vydal v posledních dnech pontifikátu Benedikt XVI. Datum konkláve nebylo dnes možno ještě stanovit, protože stále ještě není v Římě přítomno pět kardinálů-volitelů. Není také přesně známo, kdy tito chybějící kardinálové do Říma přijedou. Důvody absence těchto kardinálů jsou stále zjišťovány.

Kardinálové projednávali také vztahy římských kongregací s místními biskupy v celém světě, o situaci církve ve světle nové evangelizace. Od počátku generálních kongregací vystoupilo už 33 kardinálů z různých koutů světa.

Sixtinská kaple má být pro konkláve přichystána už do pátku. Instalují se tam speciální podia, stoly, židle a dvoje kamna pro spálení hlasovacích lístků. Jedna kamna jsou pro spálení lístků, druhá kamna mají posílit intenzitu vycházejícího dýmu, aby byl zřetelnější pro všechny přihlížející na svatopetrském náměstí.

V Sixtinské kapli jsou také připraveny tři hlasovací urny. Tyto urny byly použity už během konkláve v r. 2005. Jedna z nich pro nemocné kardinály, kteří hlasují v Domu sv. Marty, kde jsou všichni kardinálové-volitelé ubytováni během konkláve. Tato urna má speciální zámek, aby nebylo možno vyjmout žádný hlas v průběhu přenášení urny.

Všechny hlasovací urny jsou kovové, postříbřené, tak trochu připomínající miniaturní „kosmickou loď“. Jsou na nich insignie Apoštolského Stolce a klíče sv. Petra. Do těchto uren kardinálové vhazují svoje hlasovací lístky se jménem voleného papeže.

Večer 5. 3. 2013 se v 17.00 kardinálové shromažďují v bazilice sv. Petra ke společné modlitbě nešpor a adoraci Nejsv. Svátosti. Tato modlitba bude vedena na úmysl církve.

Kardinálové chtějí být příkladem všem věřícím, aby v tomto tak závažném období pro celou církev neváhali pokleknout často před svým Pánem ke společné modlitbě. Kardinálové také nechtějí překotně urychlit rozhodnutí o datu začátku konkláve, chtějí se na vše dobře připravit.