Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Narodil se kolem roku 969. Byl synem maďarského vévody Gejzy. Na jeho utvrzení v křesťanské víře měl svůj podíl i sv. Vojtěch. Vojtěchův průvodce Anastáz (břevnovský mnich, v Maďarsku nazývaný Asztrik) se stal jeho nejbližším rádcem a prvním opatem kláštera sv. Martina v Panonnhalmě (tento klášter pomáhal s obnovou Břevnova po roce 1989). Po smrti svého otce budoval kostely, kláštery, školy…, osvobodil ve své zemi otroky, vládl rozvážně a spravedlivě, ale při tom energicky a důsledně. Svému synovi Emerichovi chtěl předat korunu. Štěpán zemřel 15. srpna 1038. 

„Můj nejmilejší synu, ty jsi radost mého srdce a naděje budoucího pokolení, a proto tě prosím a přikazuji: Vždycky a při všem měj soucitné srdce; buď milostivý nejen ke své rodině a příbuzným, ke knížatům, předákům a bohatým lidem, k sousedům a domácím obyvatelům, ale i k cizincům a ke všem, kdo se na tebe obrátí. Vždyť dobrotivé jednání tě povede k nejvyšší blaženosti. Buď milosrdný ke všem, kdo trpí násilím, měj stále na mysli příklad Pána: Milosrdenství chci, a ne oběť (Mt 9, 13). Měj trpělivost se všemi, nejen s mocnými, ale i s bezmocnými.

A také buď statečný, aby ses nevynášel, když se ti něco podaří, ani nebyl v protivenství skleslý. Buď také pokorný, aby tě Bůh povýšil na tomto i v budoucím světě. Buď opravdu mírný a nikoho netrestej ani neodsuzuj přes míru. Buď tichý, aby ses nikdy nevzpíral spravedlnosti. Buď šlechetný, abys nikdy nikoho nerozvážně nepotupil. Buď počestný, aby ses vyhnul všemu zápachu zlé žádostivosti jako ostnu smrti.

Toto všechno, co jsem uvedl, skládá dohromady královskou korunu. Bez toho nikdo nemůže vládnout zde na zemi ani dospět do království věčného” (Srov. Denní modlitba církve, Z poučení svatého Štěpána synovi).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha