Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

3. května 2014 si připomeneme 30. výročí úmrtí P. Františka Jedličky, benediktina, teologa, historika umění a faráře u sv. Markéty. Mše svaté budou za něj slouženy v sobotu 3. 5. v 18.00 a 4. 5. v 9.00.

ThDr. František Jedlička 

1. června 1920 Rajhrad — 3. května 1984 Praha

František Jedlička se narodil 1. června 1920 v Rajhradě u Brna. Středoškolské vzdělání získal na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a arcibiskupském gymnáziu v Praze, kde v roce 1940 maturoval.

V břevnovském klášteře žil nějakou dobu jako bratr, přijal řeholní jméno Řehoř. Filozofii a teologii studoval na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti pražském v letech 1940 — 1945, v roce 1946 v benediktinském klášteře St. André v Belgii a na teologické fakultě UK v Praze, kterou dokončil v roce 1947.

Kněžské svěcení přijal 29. června 1947 v Praze, poté působil jako katecheta na měšťanských školách (chlapecké i dívčí) Na Volánové ve Vokovicích v rámci libocké farnosti. Pracoval také v Arcidiecézním pastoračním ústředí ve správě farních knihoven.

Břevnovským farářem byl v letech 1950 — 1984, mj. se zasloužil o opravu vnitřku baziliky (do r. 1982).

V roce 1975 získal na CMBF v Litoměřicích doktorát teologie.

Jako znalec liturgiky a ochrany památek působil ThDr. Jedlička též jako pedagog na teologické fakultě — od r. 1978 zde působil jako odborný asistent, poté jako docent a od 24. 3. 1983 jako profesor liturgiky a dějin sakrálního umění.

Zemřel 3. května 1984, pohřben je v horní části břevnovského hřbitova.