Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Abbot Gregory Polan, the new leader of the confederation of Benedictine monasteries, is pictured at St. Anselm Abbey in Rome Sept. 13. Abbots and priors from Benedictine men's communities around the world elected Abbot Polan of Conception Abbey in Missouri to be abbot primate. (CNS photo/Paul Haring) See BENEDICTINES-POLAN Sept. 12, 2016.

V sobotu 10. září 2016 byl v Římě na kongresu všech benediktinských opatů zvolen nový opat-primas (první z opatů). Z volby vzešel opat kláštera Conception (Missouri, USA) Gregory Polan. Jako zvolený opat-primas opouští svůj mateřský klášter a stává se představeným římského kláštera sv. Anselma. Klášter a univerzita na pahorku Aventin je centrem pro benediktiny z celého světa (benediktinská konfederace). Opat-primas nemá přímou pravomoc nad ostatními kláštery, ale jeho úkol je především diplomatický a koordinační (vztahy mezi kláštery a diecézemi, mezi kláštery a státní mocí na vysoké úrovni). Z Říma může opat-primas lépe koordinovat komunikaci se Svatým stolcem, zvláště s Kongregací pro řeholníky („papežské ministerstvo pro řeholní život“). Pokud některý z klášterů potřebuje podporu v jednání s vatikánskými úřady, je právě opat-primas osobou nejpovolanější.

Opat Gregory Polan se narodil 2. ledna 1950 v Berwyn (llinois, USA). V r. 1970 vstoupil do benediktinského kláštera Conception a o rok později složil své časné sliby. Studoval v Opatství sv. Jana a na univerzitě v Collegeville. Na kněze byl vysvěcen v roce 1977. Doktorandské studium z biblistiky absolvoval na Universitě sv. Pavla v Ottawě. Po studiích se vrátil do svého kláštera, kde vyučoval Starý Zákon a např. se aktivně věnoval hře na varhany (při společné chórové modlitbě). V r. 1996 měl Gregory Polan začít vyučovat na benediktinské koleji u sv. Anselma v Římě, ale byl zvolen opatem svého kláštera v Conception. Je uznávaným teologem a překladatelem.

Opat Gregory (66let) jako opat-primas povede konfederaci benediktinů pouze jedno osmileté volební období. Opatem-primasem nemůže být zvolen benediktin starší 75 let, pravidla volby opata-primasa v tomto respektují obecné církevní právo.

Gregory Polan je 10. opatem-primasem od r. 1893, kdy papež Lev XIII. ustanovil Benediktinskou konfederaci. Opat Gregory přebírá primariát po Notkeru Wolfovi, který vedl benediktiny po dvě volební období (2000−2016) a jemuž patří poděkování i za citelnou pomoc naší Slovanské benediktinské kongregaci sv. Vojtěcha.

Opatského kongresu se zúčastnil (a na volbě podílel) náš P. Prokop Siostrzonek (jako převor-administrátor Břevnova a Broumova) a P. Augustin Gazda (jako převor-administrátor Rajhradu a Emauz).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha