Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

K liturgii Květné neděle si přineseme ratolesti. „Sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu” (Mt 21, 8). Ratolesti napučené, připravené ke květu či listu nebo vykvetlé symbolizují nový čas spásy, rašení nového květu našeho života. Ten nám přináší v sobě Kristus přijíždějící do Jeruzaléma k největšímu činu lásky.

Liturgii Květné neděle začínáme připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Shromáždíme se v 8.55 před hlavním (západním) vchodem baziliky.

Evangelium k průvodu s ratolestmi, roční cyklus A

Mt 21, 1 – 11

Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně.

Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: ‘Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.’„ To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‘Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.’ Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha