Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O této neděli prožijeme svátost biřmování v naší farnosti. „Confirmatio“ znamená utvrzení. Dar Ducha svatého znamená utvrzení ve víře, potvrzení Boží lásky k nám. Pro nás biřmované tato slavnost znamená připomenutí si vlastního stvrzení víry. Dar víry v nás Duch svatý stále znovu živí…

(Apoštolové) vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého (Sk 8, 17)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti