Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O této neděli prožijeme svátost biřmování v naší farnosti. „Confirmatio” znamená utvrzení. Dar Ducha svatého znamená utvrzení ve víře, potvrzení Boží lásky k nám. Pro nás biřmované tato slavnost znamená připomenutí si vlastního stvrzení víry. Dar víry v nás Duch svatý stále znovu živí…

(Apoštolové) vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého (Sk 8, 17)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha