Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů, které nese název „Posezení nad Biblí.“ Hostem bude náš farník Jiří Šamonil.

Pondělí: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Úterý: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Středa: svátek sv. Lukáše, evangelisty. V tento den se koná pouť ke sv. Lukáši, pouť lékařů a zdravotníků v katedrále od 17.00.

Neděle: Den misií. Po skončení mše sv. budou vzadu v kostele k dispozici misijní zápalky a kalendáře, skrze které alespoň symbolicky podpoříme všechny, kdo potřebují naši modlitbu a pomoc.

Zveme všechny, kteří by chtěli přijmout svátost křesťanské dospělosti. Příprava na svátost biřmování v naší farnosti začíná 9. listopadu 2017 v 19.00 na faře.