Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V ulicích uvidíme v těchto dnech koledníky Tříkrálové sbírky. Proč pomoci potřebným až po Vánocích?

6. ledna slavíme slavnost Zjevení Páně (řecky Epifaneia nebo Theofaneia, tj. Boží zjevení).  Zatímco jsme o Vánocích 25. prosince rozjímali Ježíše, narozené dítě v chudých podmínkách města Betléma, Boží sklonění se k člověku, 6. ledna si uvědomujeme, kdo k nám v Ježíši Kristu přišel, kdo „nám, nám, narodil se!“ Na svět přišel Bůh ve své velikosti a moci. Takový Bůh, který dává nový smysl tomu, co už svůj význam v našem životě zdánlivě ztratilo.

Mnohé křesťanské svátky vycházejí z pohanských kultů. Ale – a to je zásadní – dávají těmto kultům jiný a nový obsah a rozměr, jako dal Ježíš nový rozměr lidství. Ne jinak tomu je i u slavnosti Zjevení Páně. O slavnosti Zjevení Páně slavíme tři skutečnosti: Ježíši Kristu se klanějí všichni pozemští vládcové a národy (mágové, učenci, chceme-li tři králové), Ježíš byl pokřtěný vodou v řece Jordánu a Ježíš proměnil vodu ve víno. Nejedná se o souslednost událostí, ale o časově nepodmíněné zjevení Boží moci a velikosti.

Tři králové, jak je známe v dnešní lidové tradici, nejsou biblicky doloženi, čteme pouze, že se v Jeruzalémě objevili mudrci od Východu a ptali se, kde je ten narozený král Židů (srov. Mt 2, 1-12). Tradice upravuje počet klanějících se počtem přinesených darů: zlato, kadidlo, myrha (srov. Mt 2, 11). Zlato symbolizuje královskou důstojnost narozeného Mesiáše, kadidlo jeho kněžství – Ježíš jako pravý Velekněz přichází přinést sama sebe v oběť – a myrha symbolizuje uzdravení, které v Ježíši Kristu člověk dostává, konečně, že i sám Ježíš bude tímto vonným olejem pomazán ke svému vlastnímu pohřbu.

6. ledna pohanské kulty připomínají narození boha Eóna (boha času a věčnosti), při oslavě jeho narození se nabírala voda z Nilu, symbolu hojnosti a života. Ježíš svým křtem v řece Jordánu připomíná význam vody pro člověka a zároveň nám přináší definitivní zdroj života, kterým je on sám (srov. Mt 3, 13-17).

Lidé věřili, že 6. ledna z některých pramenů vyvěrá místo vody víno. Ježíš svým prvním zázrakem na svatbě v Káně Galilejské poukázal na to, že on sám dokáže proměnu naši slabost a hříšnost v cestu života věčného (srov. Jan 2, 1-11).

Slavnost Zjevení Páně tedy znamená, že Bůh nás obdarovává, nás „chudé“ svým lidstvím plným slabostí. Proto i my chceme odpovědět s vděčností na jeho lásku k nám a tuto lásku projevujeme potřebným. Proto koledníci s písmeny C, M, B – Christus mansionem benedicat – Ať Kristus žehná tomuto domu. Láska, kterou jsme obdarováni, a kterou projevujeme druhým, ať je „vyryta“ na veřeje našich domovů a do našich srdcí.  

     

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti