Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Reagujeme na vzniklou situaci následujícími pokyny závaznými pro každého účastníka bohoslužeb. Tato opatření jsou projevem vzájemné ohleduplnosti. Je ve vlastním zájmu každého a celé farnosti brát následující pokyny s respektem.

1) V kropenkách nebude svěcená voda.

2) Při Pozdravení pokoje si nebudeme podávat ruce, ale smysl úkonu vyjádříme očním kontaktem, slovem, úklonou hlavy…

3) Přijímání Eucharistie při Přijímání pouze na ruku, (je to ohleduplné jak ke komunikantům, tak k podávajícím).

Každý den je prováděna desinfekce vstupních dveří kostela a farních prostor.