Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

17. března 2020 – Úterý po 3. neděli postní

Dan 3, 25-43

Tak se znovu rodí naděje.

Tolik dobrého jsme prožili až do této chvíle!? Způsob oznamovací, způsob tázací? Milí farníci, hlásím se k variantě první. Starozákonní Azariáš se svými sourozenci odmítá klanět se babylonským bůžkům, modlí se uprostřed krutého mučení v ohnivé peci. Král Nabuchodonosor ale v ohništi rozeznává čtyři postavy a ptá se: „Což jsme nevhodili do pece tři svázané muže?“ (Dan 3, 24). Ve čtvrté postavě vidí biblisté předobraz Mesiáše, Krista, který neopouští své věrné i v čase utrpení. Pro mnoho dobrého, které každý z nás dnes i tak zakoušíme, je třeba chválit Boží jméno, protože se může objevit zkouška ještě větší. Proto děkujme a prosme o trpělivost. Při zavřených kostelích pro společnou liturgii jsou pro nás zvláště aktuální Azariášova slova: „Není místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny, Pane“ (Srov. Dan 3, 38). S Kristem přichází ale jiné, univerzální „místo,“ kde budeme smět děkovat Otci za blízkost jeho Syna: v Duchu a v pravdě, jak jsme četli v neděli (srov. Jan 4, 23-24). „Místo“ našeho srdce, „místo“ chrámu Ducha svatého, „místo“ živého společenství církve, „místo“ v každém z nás. Tak se znovu rodí naděje… Děkuji za takovou naději a modlím se za naši vytrvalost v tomto božském daru.

Žehná +P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti