Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

19. března 2020 – Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

2 Sam 7, 4 – 5a.12 – 14a.16; Mt 1, 16 – 24

Já mu budu otcem a on mi bude synem.

Drazí farníci, dnes je tomu sedm let, co byl do služby uveden papež František. Užívám slova „služba,“ nikoli „intronizace.“ První totiž lépe vystihuje život a pontifikát Jorgeho Bergoglia, jak jej známe – papeže Františka – celoživotního ctitele svatého Josefa. Skrze příklad papeže Františka objevujeme, co také znamená zaslíbení z dnešního 1. čtení mše svaté: „Já mu budu otcem a on mi bude synem“ (2 Sam 7, 14). Hospodin prostřednictvím Nátana ujišťuje a povzbuzuje krále Davida, že jeho rod má budoucnost, ale že chrám (tak potřebné místo kultu pro Vyvolený národ) vystaví teprve jeho syn. Jde tedy o fascinující zvěst naděje s výzvou k důvěře. Jde o zaslíbení vztahu mezi Bohem a člověkem: „Já mu budu otcem a on mi bude synem.“ To vše se definitivně potvrdilo v Ježíši Kristu, který představuje dokonalé a dokonané naplnění Zákona (sepjetí mezi člověkem a Bohem v lásce). Máme zvláštní příležitost oživit ve svých rodinách toto starozákonní zaslíbení (a sepjetí…). Vy, milí tatínkové, máte příležitost ze vší síly a lásky „být otci,“ vy, milé děti, buďte ze vší síly a lásky dětmi („syny a dcerami“ : )) poslušnými, trpělivými…, s úsměvem a vděčností rodičům za vše. Teď je ten čas uvědomit si vděčnost za dar rodiny, za dar manželství – děj se, co děj…, problémy mohou být hluboké. Ve stejném duchu nám svědčí papež František. Ukazuje nám potřebu vděčnosti a služby, svým charakteristickým způsobem oživuje církev jako matku, která se stará, nikoli vládne. Jorge Bergoglio je strhujícím příkladem života podle svatého Josefa: stará se o sobě svěřenou rodinu – církev – nás všechny.

„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii“ (Mt 1, 20a). Přeji vám, abyste se nebáli přijmout jeden druhého, protože Duch svatý jedná a působí i v těch nejméně očekávaných situacích a dává sílu k přijetí…

Požehnání všem rodinám, manželům a snoubencům na přímluvu sv. Josefa a sv. Zdislavy

+P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha