Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

30. března 2020 – Pondělí po 5. neděli postní

Jan 8, 1-11

Ať v našich životech zavládne Kristův pokoj.

Jemný poprašek sněhu, nedivme se, blíží se Velikonoce… : ) Obvyklé „kočičky“ – tradiční ratolesti Květné neděle – dávno odkvetly. Měnící se podnebí patrně působí zmatek v našich zavedených tradicích. V modlitbě, která navazuje při mši svaté na modlitbu Otče náš, tzv. embolismu, říkáme: „Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem.“ Je to rozvinutí poslední části modlitby Páně, kde prosíme o vysvobození z moci zla. Absence obvyklého denního (týdenního) pořádku v našich společenstvích, rodinách i pro jednotlivce jistě vnáší do našich životů zmatek. Ten je vždy následkem něčeho, co nepochází z Božích rukou, tak jako každá nakažlivá nemoc (dnes už celého světa) nepochází z Boží vůle. Náš Bůh je Bůh lásky a života (srov. 1 Jan 4, 8). Takovou nakažlivou nemocí, která se šíří světem, může být i chorobné setrvávání v legalizmu – farizejství. Ježíš v dnešním evangeliu je vystaven léčce farizeů, kteří chtějí ukázat Nazaretského jako toho, kdo vnáší do jejich zavedených pořádků zmatek (srov. Jan 8, 5). Opak je pravdou. Pletichy farizeů a jejich zákonictví se ukazují jako nežádoucí pro Boží království Ježíše Krista. Paradoxně učitelé Zákona jsou tedy těmi, kdo působí zmatek v Nové smlouvě, kterou mezi Bohem a člověkem uzavírá Ježíš. Milí farníci, že je vše jinak, než jsme byli zvyklí, neznamená, že je vše marné. Bůh dokáže náš lidský zmatek (ať je jeho důvod jakýkoli) proměnit v příležitost, jak poznat Boží milosrdenství a pokoj. I ten poprašek sněhu z dnešního rána má svůj důvod, pomůže vláze a tak důležitým spodním vodám…

Pokoj Boží do našich lidských zmatků a nejistot! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti