Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

4. dubna 2020 – Sobota po 5. neděli postní

Ez 37, 21-28

Domov, svoboda, pastýř, smlouva.

Den před Květnou neděli. Co je před námi? Co znamená Svatý týden? Odpovídá dnešní 1. čtení mše svaté. 1) Vědomí, že Bůh je zdrojem jednoty, shromáždí svůj lid, navrátí nás domů z různých vyhnanství rozervanosti a roztěkanosti z toho všeho kolem nás. Domov, to je rodina, bezpečí, je to také lid Hospodinův. Je to jistota v nejistotách. 2) Nový čas, Svatý čas, charakterizuje svoboda. Vysvobození očištění od hříchů, oproštění od otroctví. Jaký by mělo smysl vrátit se domů, ale být stále nesvobodný? 3) Je to Hospodinův Služebník, který se stane pastýřem a průvodcem v tomto novém procesu uzdravení. Jeho předobrazem je dnes u Ezechiela služebním David (srov. Ez 37, 24). Bez pastýře, Krista, nejsme nic. A konečně, to vše přináší pokoj. 4) Celý záměr Boží záchrany je korunován novou smlouvou. Bůh si nezahrává s člověkem, neklame svůj lid. Když jednou něco říká a koná, je to pevné a trvalé. Smlouva pokoje a míru. To není politická fráze, ale základ mezilidských vztahů. Slavme Velikonoce v rodinách, nechme se vysvobodit z toho, co nás spoutává, buďme vděčni za Dobrého Pastýře, Krista, upevněme smlouvu s Hospodinem a nechme uzdravit smlouvy našich mezilidských vztahů.

Požehnaný vstup do Svatého týdne! + P. Václav