Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

4. dubna 2020 – Sobota po 5. neděli postní

Ez 37, 21-28

Domov, svoboda, pastýř, smlouva.

Den před Květnou neděli. Co je před námi? Co znamená Svatý týden? Odpovídá dnešní 1. čtení mše svaté. 1) Vědomí, že Bůh je zdrojem jednoty, shromáždí svůj lid, navrátí nás domů z různých vyhnanství rozervanosti a roztěkanosti z toho všeho kolem nás. Domov, to je rodina, bezpečí, je to také lid Hospodinův. Je to jistota v nejistotách. 2) Nový čas, Svatý čas, charakterizuje svoboda. Vysvobození očištění od hříchů, oproštění od otroctví. Jaký by mělo smysl vrátit se domů, ale být stále nesvobodný? 3) Je to Hospodinův Služebník, který se stane pastýřem a průvodcem v tomto novém procesu uzdravení. Jeho předobrazem je dnes u Ezechiela služebním David (srov. Ez 37, 24). Bez pastýře, Krista, nejsme nic. A konečně, to vše přináší pokoj. 4) Celý záměr Boží záchrany je korunován novou smlouvou. Bůh si nezahrává s člověkem, neklame svůj lid. Když jednou něco říká a koná, je to pevné a trvalé. Smlouva pokoje a míru. To není politická fráze, ale základ mezilidských vztahů. Slavme Velikonoce v rodinách, nechme se vysvobodit z toho, co nás spoutává, buďme vděčni za Dobrého Pastýře, Krista, upevněme smlouvu s Hospodinem a nechme uzdravit smlouvy našich mezilidských vztahů.

Požehnaný vstup do Svatého týdne! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti