Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

13. dubna 2020 – Pondělí v oktávu velikonočním

Mt 28, 8-15

Buďte zdrávy! Nebojte se!

Jeden z farníků, tatínků, mi včera sdělil, že si upletl pomlázku o délce 3m, aby dostál zvykům a zároveň zachoval distanc. A tak tradice žije i v době pandemie svým životem. I my v klášteře máme od včerejška každoroční nadílku od našich zasloužilých farnic, seniorek, matek a vdov. „Buďte zdrávy!“ vzkříšený Ježíš oslovuje ženy, které „se strachem i s velkou radostí“ odchází od hrobu, aby vše pověděly učedníkům (srov. Mt 28, 8-10). Je to Ježíšův pozdrav ženám. Jak osobně a lidsky Ježíš oslovuje člověka. Jak prosté, ale jak hluboké a pravdivé. Žádné Ježíšovo slovo není obyčejné, on vždy dává slovům nový a definitivní význam. Jinak zní toto evangelijní oslovení nám o letošních Velikonocích. Více než kdy jindy si přejeme zdraví. Ale pak z Božích úst zazní důležité: „Nebojte se!“ Nebojte se pravdy a Zmrtvýchvstalém. Nebojte se říci ostatním, co jste viděli. Nebojme se pojmenovat okamžiky, kdy jsme se každý setkali se Zmrtvýchvstalým. V nějaké podobě, v nějakém čase a místě… Dnes si připomínáme 70 let od násilného uzavření klášterů. Byla to tehdejší státní moc, která se bála pravdy o Zmrtvýchvstalém. Dále v dnešním evangeliu čteme o tom, že vojáci také odešli od hrobu a také oznámili, co se stalo. Jejich výpověď před velekněžími ale měla jiný dopad. Velekněží a starší lidu dali strážím úplatek, aby lhali. Dokonce vojáci dostávají ujištění, že zůstanou pod ochranou mocných. To vše pro strach z evangelia. To vše za účelem vykonstruování jiné „pravdy.“ Totalitní režim konal také vše pro zničení evangelia a církve. Komunisté o řeholnících veřejně z pozice své moci lhali a de-facto svůj lid podvedli. Je symbolické, že 13. duben 2020 připadá právě na Pondělí v oktávu velikonočním, kdy v kostele čteme toto evangelium. Co víc? I sám Kristus byl před veřejností popliván a haněn. Ale i my na sobě zažíváme Kristovo vítězství. Proto dnes v našem břevnovském klášterním kostele stojí svíce, kterou dostal arciopat Anastáz Opasek OSB (1913-1999) k oslavám Milénia kláštera v r. 1993. Návrat, obnova, vzkříšení… Boží pravda je vítězná!

V této víře stůjme i nadále! + P. Václav