Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

3. května 2020 – 4. neděle velikonoční

Vcházet dveřmi.

Letošní Janovo evangelium Neděle Dobrého Pastýře – na rozdíl od synoptiků – přináší odvážné přirovnání. Ježíš říká: „Já jsem dveře“ (Jan 10, 9a). Přirovnání Božího Syna k neživotnému předmětu může být nesourodé ve vztahu k jiným Ježíšovým titulům a k jeho vyjádřením o sobě samém. Ale bylo třeba tohoto odvážného kroku, protože posluchači doposud nechápou. Dveře tedy zkoumáme z pohledu významu a funkce. Jsou prostředkem k pohybu, slouží k přemístění z prostoru A do prostoru B. Dveře ovčína znamenaly pro biblické pastevce a jejich stáda bezpečí. V tomto kontextu pro nás analogicky znamenají hranici mezi ohrožením a nebojácností. Ježíš je tím, kterým doslova „procházíme“ ze smrti k životu. Jak říká Ježíš dále v evangeliu: „Bude moci vycházet a vcházet“ (Jan 10, 9b). Nejde tedy o jednosměrný pohyb. Křesťanství není uzavřenost, ale svoboda v pojetí evangelia. Evangelijní svoboda, nikoli bezohlednost! Možnost svobodného pohybu a jeho úskalí si teď velmi dobře uvědomujeme. Někde jsem četl poznámku, že si v naší zemi moc rychle zvykli na uzavřené hranice. Jistě je třeba brát tuto myšlenku v širším kontextu se všemi historickými souvislostmi… I když jsme uzavřeni ve svých domovech, teď už ne v takové míře, přesto můžeme „vcházet i vycházet“ ve víře, naději a lásce. Ve víře: máme Otce, který v Synu a Duchu svatém je vždy naší pomocí a ochranou. V naději: Bůh nám dává vždy perspektivu i v beznadějných okolnostech. V lásce: Bůh je tím vztahem lásky, která přemáhá vše zlé, veškerou únavu a skepsi, Bůh je tou láskou obnovující lásku mezilidskou. A nakonec vždy u Krista najdeme pokrm – pastvu (srov. Jan 10, 9b). Takový význam a sílu nemá i ta nejvznešenější brána postavená z lidských rukou. U Ježíše vždy nalezneme pokrm (pastvu) na cestu v tomto čase, ale i pro věčnost. Naše současná situace je příležitostí k přechodu – podobně jako u Izraelitů – z prostoru nesvobody a strachu do místa svobody a míru/pokoje Božích dětí.

Stavba našeho domu z papíru, který postupně vzniká v kostele a má nás připravit na Letnice, dnes může symbolizovat ovčín, kam jsme voláni Dobrým Pastýřem.

Požehnanou a radostnou neděli s vědomím, že Zmrtvýchvstalý je naším Dobrým Pastýřem! + P. Václav