Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnešní památku na nedělní evangelium pro vás, děti, má sv. Scholastika. Proč právě ona? To se dozvíte až v kostele.

Pokračuje „Povzbuzení ve víře,“ i v pondělní podvečer se můžete těšit na slovo prof. Sokola.

Popeleční středa. Při liturgii se necháváme označit popelem na znamení pokory a vědomí své vlastní slabosti a smrtelnosti. Toto vědomí je jistě letos silnější než kdy před tím. Ale pro křesťana sypání popela znamená také blížící se velikonoční naději a radost. Popeleční středa je den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle jako prvek solidarity s trpícím Ježíšem (se všemi trpícími lidmi). Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje.   

Na Popeleční středu budou mše svaté s udílením popelce u sv. Markéty v 7.00, 15.00 (zaměřená na seniory), v 18.00 a v 19.30. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této modlitby se mohou hlásit od Popeleční středy v sakristii a zapsat se do rozpisu. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 19.15 do 20.15. Letos v závěru adorací (asi od 19.45) budeme uvažovat nad nejnovější encyklikou papeže Františka Fratelli Tutti o bratrském a sociálním přátelství pro všechny.

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Letos je smysl almužny také v tom, že můžeme konat dobro za všech okolností, i když sami jsme v nejistotě. Každý dobrý skutek se počítá i ten nejmenší (srov. Mk 12, 41-44). „Větší cenu má groš z mála než celá hromada peněz z mnoha“ (sv. Ambrož).  

Postní impulsy břevnovské farnosti

V době pandemie nabízíme dva způsoby přípravy. Nazvali jsme je postní impulsy. Jde o výzvy, které zazní vždy o nedělích. Jedna výzva vychází z evangelia, druhá z modlitby Křížové cesty. Obě jsou na sobě nezávislé, můžete si tedy zvolit podle svého, pokud nás osloví pouze jedna, nebo je prožít obě.

1) Nedělní evangelium a Kříž svatého otce Benedikta. Budeme naslouchat Božímu slovu a zároveň putovat modlitbou, kterou obsahuje Kříž sv. otce Benedikta. Každou neděli k evangeliu přiřadíme vždy několik písmen z modlitby exorcismu a budeme se učit čerpat pro život jak z Písma, tak z tradice modlitby.

2) Modlitba křížové cesty a „křížová cesta pandemií.“ Smyslem je vytvořit alternativní křížovou cestu. Každou neděli vyzveme k reflexi, zamyšlení nad několika zastaveními křížové cesty. Tato krátká zamyšlení, reflexe, meditace můžete napsat na papír o max. velikosti A6, na druhou stranu lístku napsat číslo zastavení, kterého se týká a vhodit lístek do schránky připravené za tím účelem vzadu v kostele. Lístky budou každý týden připevněny pod jednotlivá zastavení malovaných obrazů křížové cesty v kostele.