Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zákaz používání mobilních telefonů a konzumace jakýchkoli pokrmů a nápojů. Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 2 metry, nejde-li o členy jedné domácnosti.  Ve vnitřních prostorech je nutné mít nasazený respirátor nebo obdobný prostředek. Při nedodržování podmínek mohou být návštěvníci požádáni, aby opustili prostor baziliky.

19.00−20.00 Individuální prohlídka baziliky (přivítání, komentovaná prohlídka nikoli pro skupiny, varhanní improvizace) 

MZDR 14601/2021 – 13/MIN/KAN článek I. 4. f)

Pořadatelé jsou oprávněni regulovat počet návštěvníků kostela.

Návštěvnická kapacita je omezena tak, aby na 1 osobu připadlo minimálně 15m² vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti.

20.00−20.30 Hudební zastavení (přivítání, koncert) 

MZDR 14601/2021 – 13/MIN/KAN I. 2. pro koncerty; MZDR 14601/2021 – 13/MIN/KAN článek I. 3. pro vzdělávací aktivity jako jsou přednášky; MZDR 14601/2021 – 13/MIN/KAN článek K bodu I/2

MZDR 14601/2021 – 13/MIN/KAN článek I. 18. pro obecné podmínky vstupu na kulturní akce upravené dle MZDR 21735/2021 – 1/MIN/KAN článek I.

Kapacita „hlediště“ pro koncert (kostelních lavic a židlí) může být zaplněna nejvýše z 50% celkové kapacity sedících (a celkový počet přítomných osob, i kdyby to kapacity prostorů dovolily, nesmí uvnitř přesáhnout 500 a venku 1000 osob). 

Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi mini bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Během koncertu nesmí jiní návštěvníci volně procházet bazilikou.

Při účasti musí všichni posluchači být připraveni prokázat se splněním jedné z následujících podmínek vstupu:

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní;

doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin;

doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce;

doložit certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

20.40−21.30 Individuální prohlídka baziliky (komentovaná prohlídka baziliky nikoli pro skupiny, varhanní improvizace) 

MZDR 14601/2021 – 13/MIN/KAN článek I. 4. f)

Pořadatelé jsou oprávněni regulovat počet návštěvníků kostela.

Návštěvnická kapacita je omezena tak, aby na 1 osobu připadlo minimálně 15m² vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti.

21.30−22.00 Individuální prohlídka baziliky (ticho k osobní meditaci, zakončení a závěrečné požehnání)

MZDR 14601/2021 – 13/MIN/KAN článek I. 4. f)

Pořadatelé jsou oprávněni regulovat počet návštěvníků kostela.

Návštěvnická kapacita je omezena tak, aby na 1 osobu připadlo minimálně 15m² vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha