Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní adventní příprava v naší farnosti nás má povzbudit a znovu upevnit ve vědomí, že Bůh touží (opět) sestoupit do našeho života. Biblickými zvěstovateli radostné zprávy do každé doby jsou andělé.

Už Starý zákon je popisuje jako prostředníky mezi Bohem a člověkem, jako dobrotivé pomocníky, na které se lze spolehnout (např. srov. 1 Sam 29, 9; 1 Král 19, 7).

V Novém zákoně přestávají být andělé samostatnými zvěstovateli a ukazateli Boží síly, ale jsou bezprostředně spjati s příchodem Mesiáše a jeho zjevení: anděl zvěstuje pastýřům zprávu o Ježíšově narození (Lk 2, 9nn), obsluhuje Ježíše, když je pokoušen na poušti (Mk 1, 13), dodává mu sílu, když se modlí v Getsemanech (Lk 22, 43), oznamuje ženám jeho vzkříšení (Mt 28, 5nn).

Andělé jsou tedy pro nás znamením, že veliká Boží věc se blíží, že nastává čas… Andělé tedy sami o sobě nemají být cílem naší úcty, neklaníme se andělům, klaníme se Bohu. Setkáváme se s nimi, abychom se setkali s Ježíšem. Je to setkání, které zve k setkání… Andělé jsou tedy v našem křesťanském prostředí jedním ze symbolů Vánoc.

Proto se jimi nechme doprovázet k letošním svátkům.

Jak uchopit naši adventní přípravu?

Bude mít duchovní i praktickou část, můžeme se jí věnovat jednorázově nebo průběžně, každý týden. Je nabídkou k individuálnímu nebo společnému zastavení se a zamýšlení se nad tím, po čem toužím (toužíme), co je mé (naše) přání, jak zní má (naše) modlitba, za co prosím (prosíme)… To vše můžeme nést po celý advent ve svém srdci nebo to napsat na svého „anděla“, který o Vánocích „vynese náš úmysl (úmysly) až k nebi“.  Papírový anděl bude k vyzvednutí vzadu v kostele u nástěnky, vystřihněme ho a napišme na něj to, co nese naše srdce… Anděly budeme shromažďovat opět vzadu v kostele, nejpozději do středy 22. prosince

Nabídka témat k rozjímání (inspirováno nedělním evangeliem):

1. neděle adventní (Lk 21, 25-36) ZNAMENÍ

Křesťan žije tak, aby vnímal znamení doby. Už samotný advent a člověk, který ho prožívá, jsou znamením naděje pro naši přítomnost, znamením nového začátku. Příchod Ježíše Krista znamená radostnou zprávu, že Bůh neopouští svůj lid a blíží se vykoupení.

2. neděle adventní (Lk 3, 1-6) HLAS

Biblická postava Jana Křtitele nám říká, že při čekání na Mesiáše se setkáváme i s druhými lidmi, v konkrétní době a na konkrétním místě. Advent není uzavřením se do sebe, ale nasloucháním. Každý můžeme zaslechnout osobní výzvu, jak se máme připravit na příchod toho, který má přijít na svět.  

3. neděle adventní (Lk 3, 10-18) SPRAVEDLNOST

Advent je dobou nejen očekávání, ale i vlastního sebepoznávání. Zahlédnout sebe sama v pravém světle. Co je třeba k tomu, abych mohl s radostí a pravdivě vítat Světlo, přicházející shůry? Co mám konkrétně udělat?  

4. neděle adventní (Lk 1, 39-45) DÍKŮVZDÁNÍ

S blížícími se svátky si uvědomuje velikost daru v narozeném Ježíši. Vede nás to k vděčnosti za čas, který máme k dispozici. V kontextu situace, v níž se svět nachází, nabývá každý okamžik jiné hodnoty, daleko větší než kdy před tím. Bůh chce znovu vzít náš život za svůj…