Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Oslava 1050. výročí založení pražského biskupství 22. dubna 2023

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve klérus, řeholníky a řeholnice i všechen lid pražské arcidiecéze k oslavě 1050. výročí od založení pražského biskupství.

Hlavním bodem letošních oslav bude mše sv. slavená ke cti sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 22. dubna 2023 v 10.00, kterou bude pan arcibiskup celebrovat za účasti českých a moravských biskupů, biskupů zahraničních diecézí, jejichž historie je spjata s pražskou arcidiecézí, a také biskupů afrických a asijských diecézí, kde Arcidiecézní charita Praha již třicet let intenzivně pomáhá. Tato náročná služba lásky, kterou naše charita vykonává za hranicemi arcidiecéze, bude připomenuta rovněž v obětním průvodu. Bohoslužbu, kterou svým zpěvem doprovodí desítky studentů z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíně, Stojanova gymnázia na Velehradě, Biskupského gymnázia v Hradci Králové a Arcibiskupského gymnázia v Praze bude přenášet Česká televize na programu ČT2.

Po slavnostní bohoslužbě se na zahradě arcibiskupského paláce uskuteční zahradní slavnost, při které přítomní oslaví 80. narozeniny J. Em. Dominika kardinála Duky, emeritního arcibiskupa pražského a budou mít prostor osobně mu pogratulovat. Mimo čestných hostů jsou srdečně zváni také přítomní členové kléru a ministranti.