Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

17. ročník akce pořádané mladými nejen pro rodiny s dětmi nám chce připomenout, že „Na světě nejsme sami.“ Přijďte 26. května s námi podpořit dobré dílo v Africe, které pozvedá důstojnost člověka. Poprosme za dar příznivého počasí, ať je vše tak, jak má… Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… (Matouš 28, 19)
Kdo by nechtěl být milován? Každý toužíme po lásce. Vztah nemusí být jen naplnění smluvních podmínek dvou stran. Vztah lásky Ducha Božího k člověku je dech beroucí, ale zároveň dech (sílu) dávající… Děkujeme za tento dar… Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
Ježíšovo nanebevstoupení neznamená to, že nás opustil. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a času, nablízku každému člověku. Duch svatý nás tomu učí… Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela (Mk 16, 20) 
Semitské kočovné národy dobře rozuměly vztahu pastýře k ovcím. Bůh ke svému lidu hovoří srozumitelným jazykem. Proto v Bibli čteme o Ježíši Kristu jako o Dobrém Pastýři. Ten vede své ovce jen na dobré a bezpečné pastviny… Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. (evangelium podle Jana 10, 11)
„Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku…” (Sk 10,34a.37) A my? Víme, co se po křtu, který hlásal Jan událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku? A co naše svědectví o těchto událostech?
„Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.” (Ef 5,14) „Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali.” (Velikonoční homilie, Liturgie hodin)
„Ježíš Nazaretský, král židovský.” (Jan 19,19) V hebrejštině by text zněl podle prof. Skalického takto: Ješua hanzorí v´melech hajehudim. První písmena by tak odkazovala na akronym Božího jména JHVH. To je tajemství naší víry. Kříž promlouvá o Boží lásce k nám. Odpovíme?
Nejdůležitější týden v životě křesťana! Nejdražší čas začíná nedělí, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby vykonal to, proč se narodil. Není to triumf, ale služba. Živé ratolesti, větve s pupeny rašících květů symbolizující rodící se život. Tento zvyk zpřítomňuje biblické události. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… Svou nevinnou smrtí nám otevřel přístup k Otci… (Preface Květné neděle)
Nezůstat v půli cesty… V polovině doby postní: „Stačí, už nemohu dál…“ TEN, kdo jde s námi při své pozemské cestě pocítil únavu, ale nezůstal stát, dovedl nás ke světlu, k cíli… Váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy (Vstupní antifona) 
Začít znovu…, to bychom si možná přáli, nemusí zůstat jen u přání. Doba postní je časem nových začátků. Dokonce tento začátek za nás Někdo jiný podstoupil, my ho jen můžeme následovat. Sice nejprve na poušť (I. neděle), ale také na horu (II. neděle), dále k pravdě (III. neděle)… Kam se vydáme my? Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě (Žalm 25)
Popel je symbolem konce života. Naši předkové ale dobře věděli, že zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se nám rozpadá pod rukama, může být symbolem nového začátku. Proto se necháváme značit popelem (z ratolestí loňské Květné neděle) ne proto,… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha