Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Epifaneia – spatření Krále – na svatbě v Galileji

Doba vánoční skončila, jsme v mezidobí, mezi zrozením a vzkříšením Ježíš přijímá lidské pozvání, tentokráte na svatbu, kde jeho pomoc přichází v ten pravý čas a ukazuje se kvalita jeho díla. Na slavnost Zjevení, Epifanie 6. ledna se nám představil Král. Vládne bratrstvím, trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním, pomocí…, jeho vládním programem je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí.

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 8.12. v 14,30 hod na faře. Budeme si povídat (nejen) o adventu se s. Konsolátou Frýdeckou, představenou Domova sv.Karla Boromejského v Praze -Řepích. Všichni jsou srdečně zváni!
V sobotu 7. prosince 2013 od 8.00 pojďme společně připravit naši baziliku na svátky. Místo, kde se setkáváme, modlíme, přijímáme svátosti, kde jsme potěšení v zármutku, posilněni v naději… Zveme zvláště mladé a mladší…
Ve středu 4. 12. 2012 se od 16hod v naší basilice uskuteční setkání dětí se svatým Mikulášem. Prosíme rodiče, aby pro každé dítě, které přivedou, připravili balíček v hodnotě přibližně 50Kč. Měl by obsahovat např. ovoce, čokoládu či perník se… Celý příspěvek
V neděli 17. listopadu 2013 v 9.00 přijme z rukou biskupa Václava Malého svátost biřmování 11 našich farnic a farníků. Srdečně zveme na tuto naši farní rodinou slavnost. Je jistě vzácné, že otec biskup Václav Malý bude naším hostem… Celý příspěvek