Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavností Nanebevstoupení Páně začíná příprava (novéna) na vyvrcholení doby velikonoční – Letnice – slavnost Seslání Ducha svatého. Letošní podoba novény zohledňuje Rok víry, v němž si připomínáme 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Koncil se konal v letech 1962 – 1965. Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí dějin křesťanství  20. století. Jeho závěry jsou natolik aktuální a důležité, že jej nazýváme „novými letnicemi.“ Na závěr mše svaté (od 9. do 17. května) se budeme společně modlit Modlitbu koncilních otců k Duchu svatému a na úplný závěr zazpíváme hymnus k Duchu svatému.

 

Modlitba koncilních otců 

Zde jsme, Pane, Duchu svatý,
zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů,
avšak shromážděni výslovně v tvém jménu.
Přijď k nám a zůstávej s námi,
Svou milostí se vlij do našich srdcí!
Uč nás, co máme činit a kam dospět,
ukaž nám, jak máme působit,
abychom dík tvé pomoci
se tobě ve všem zalíbili.

Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí
a sám je učiň skutkem
neboť jen tobě s Otcem a Synem
náleží všechna velebnost a sláva.
Ty, jenž nadevše miluješ poctivost, nedopusť, abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.
Ať nás nesvede z cesty nevědomost,
neovlivní lidská pochvala a přízeň,
nepokazí úplatnost či falešné ohledy.

Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,
abychom byli v tobě svorně zajedno
a v ničem se neuchýlili od pravdy.
A jako jsme se zde shromáždili v tvém jménu,
tak ať s veškerou oddaností tvých dětí
ve všem setrváme na pravosti víry:
aby se naše myšlení zde na tomto místě
v ničem nerozcházelo s tebou
a ve světě budoucím
abychom za dobrou práci došli věčné odměny.

Amen.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha