Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky pro duše v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.

Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. V tento den se uskuteční v naší bazilice Vzpomínkový večer Domova Svaté Rodiny na sr. Akvinelu L. Loskotovou        (7. výročí úmrtí a 90. výročí narození). V 18.00 mše svatá a v 19.00 benefiční koncert sborů Besharmonie a Pueri Gaudentes.

V úterý budeme hostit biskupy české církevní provincie a bavorské církevní provincie. Otec arcibiskup si přál, aby se setkání uskutečnilo u nás, na Svatovojtěšské půdě. Mši sv. v 18.00 celebruje kard. Dominik Duka, arcibiskup pražský, kázat bude kard. Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský, jehož si papež František vybral mezi svých osm nejbližších poradců v řešení aktuálních otázek církve. Je to vyznamenání pro Břevnov, přijměme tedy pozvání na tuto slavnost. Protože bavorští biskupové jsou ubytováni v hotelu Adalbert, budou s námi ještě i ve středu při mši sv. v 7.00. Mši svatou bude celebrovat kard. Marx.

Sobota: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Neděle: ve 20.00 na Bílé Hoře varhanní koncert, hraje Aleš Nosek, plakát s programem je vyvěšen vzadu.

V neděli 17. listopadu 2013 bude při mši sv. v 9.00 udělovat svátost biřmování biskup Václav Malý.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha