Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky pro duše v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.

Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. V tento den se uskuteční v naší bazilice Vzpomínkový večer Domova Svaté Rodiny na sr. Akvinelu L. Loskotovou        (7. výročí úmrtí a 90. výročí narození). V 18.00 mše svatá a v 19.00 benefiční koncert sborů Besharmonie a Pueri Gaudentes.

V úterý budeme hostit biskupy české církevní provincie a bavorské církevní provincie. Otec arcibiskup si přál, aby se setkání uskutečnilo u nás, na Svatovojtěšské půdě. Mši sv. v 18.00 celebruje kard. Dominik Duka, arcibiskup pražský, kázat bude kard. Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský, jehož si papež František vybral mezi svých osm nejbližších poradců v řešení aktuálních otázek církve. Je to vyznamenání pro Břevnov, přijměme tedy pozvání na tuto slavnost. Protože bavorští biskupové jsou ubytováni v hotelu Adalbert, budou s námi ještě i ve středu při mši sv. v 7.00. Mši svatou bude celebrovat kard. Marx.

Sobota: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Neděle: ve 20.00 na Bílé Hoře varhanní koncert, hraje Aleš Nosek, plakát s programem je vyvěšen vzadu.

V neděli 17. listopadu 2013 bude při mši sv. v 9.00 udělovat svátost biřmování biskup Václav Malý.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti