Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 17. listopadu 2013 v 9.00 přijme z rukou biskupa Václava Malého svátost biřmování 11 našich farnic a farníků. Srdečně zveme na tuto naši farní rodinou slavnost. Je jistě vzácné, že otec biskup Václav Malý bude naším hostem právě v den výročí Sametové revoluce. Zahrňme všechny biřmovance do našich modliteb. Po mši svaté jsou všichni zváni na agapé ve farní chodbě.