Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody Neděle 28. září 2014, v naší pražské arcidiecézi 5. října 2014 Neděle 28. září 2014 bude věnována modlitbám za 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody, která se bude konat od 5. do 19. října na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“. Vyzýváme místní církve, farní společenství, instituty zasvěceného života, sdružení a hnutí, aby se ve dnech, předcházejících synodním pracím, i během synody modlily při slavení eucharistie i při jiných liturgických příležitostech. V Římě budou přednášeny každodenní modlitby v kapli Salus Populi Romani v bazilice Santa Maria Maggiore. Věřící mohou připojit na tento úmysl svou osobní modlitbu a, především, modlitbu v rodině. Předkládáme Modlitbu za Synodu ke Svaté rodině, kterou složil papež František, a některé přímluvy, jež se mohou použít při modlitbě věřících při nedělních mších svatých 28. září i během synodu. Samostatná intence se může připojit i při modlitbě ranních chval a nešpor. Doporučuje se také modlitba svatého růžence za synodní práce. I. –     Modlitba za Synodu ke Svaté rodině Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme nádheru pravé lásky a na vás se s důvěrou obracíme.   Svatá Nazaretská rodino, učiň i naše rodiny místy společenství a večeřadly modlitby, autentickými školami evangelia a malými domácími církvemi.   Svatá Nazaretská rodino, kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení, kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná útěchu a uzdravení.   Svatá Nazaretská rodino, kéž příští biskupská synoda dokáže ve všech vzkřísit vědomí posvátného a neporušitelného charakteru rodiny a její krásy v Božím plánu.   Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.   II. –    Modlitby věřících Bratři a sestry, oživováni vírou vznášíme jako rodina Božích dětí své prosby k Otci, aby se naše rodiny díky Boží milosti stávaly skutečnými domácími církvemi, kde se žije Boží láska a svědčí se o ní. Modleme se společně a říkejme: Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za papeže Františka: Pán ho povolal, aby předsedal církevnímu společenství lásky; kéž mu pomáhá při jeho službě pro jednotu biskupského sboru i celého Božího lidu.   Modleme se za synodní otce a za ostatní účastníky 3. Všeobecného mimořádného shromáždění biskupské synody: kéž Duch Svatý osvěcuje jejich mysle, aby církev věrně podle Božího záměru odpovídala na výzvy, týkající se rodiny.   Modleme se za ty, kdo mají v jednotlivých státech zodpovědnost za vládu: kéž je Duch Svatý inspiruje k projektům, které uznávají hodnotu rodiny jako základní buňky společnosti podle Božího plánu, a kéž pomáhají rodinám v obtížných situacích.   Modleme se za křesťanské rodiny: kéž Pán, který zpečetil manželské společenství svou přítomností, učiní z našich rodin večeřadla modlitby a intimní společenství života a lásky podle obrazu Svaté Nazaretské rodiny.   Modleme se za manžele, prožívající těžkosti: kéž Pán, bohatý na milosrdenství, je skrze mateřskou pomoc církve s porozuměním a trpělivostí doprovází na jejich cestě odpuštění a smíření.   Modleme se za rodiny, které kvůli evangeliu musí opouštět své domovy: kéž Pán, který s Pannou Marií a svatým Josefem zakusil exil do Egypta, je utěší svou milostí a otevře jim cesty bratrské lásky a lidské solidarity.   Modleme se za prarodiče: kéž Pán, jehož přivítali v chrámě svatí starci Simeon a Anna, je učiní moudrými spolupracovníky rodičů při předávání víry a při výchově dětí.   Modleme se za děti: kéž Pán života, který během své služby přijímal děti a ukazoval je jako vzor pro vstup do nebeského království, ve všech vzbuzuje úctu k životu a inspiruje k výchovným projektům v souladu s křesťanským pohledem na život.   Modleme se za mladé: kéž Pán, který posvětil svatbu v Káni, jim dá objevit krásu svátostného a nerozlučitelného charakteru rodiny a kéž pomáhá snoubencům na cestě jejich přípravy na manželství.   Bože, ty, který neopouštíš dílo svých rukou, vyslyš naše prosby a sešli Ducha svého Syna, aby osvěcoval církev na začátku synodální cesty. Kéž kontempluje krásu pravé lásky, která září ve Svaté Nazaretské rodině, a naučí se od ní svobodě a poslušnosti, aby s odvahou a milosrdenstvím odpovídala na výzvy dnešního světa; skrze Krista, našeho Pána.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha