Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

PASTÝŘSKÝ LIST KE DNI DUCHOVNÍCH POVOLÁNÍ 

(přečtěte při všech bohoslužbách 4. neděle velikonoční)

Drazí bratři a sestry, milí mladí přátelé, spolubratři v kněžské a duchovní službě,

obracím se dnes na Vás, kdy o čtvrté neděli velikonoční čteme z Janova evangelia alegorii o Dobrém pastýři.

Rozhodnutím blahoslaveného papeže Pavla VI. slavíme tuto neděli jako den duchovních povolání. Byl velkým přítelem našeho národa, jak o tom svědčí jeho postoje a pomoc za druhé světové války, tak i pozdější přátelství s kardinálem Beranem. Otázka povolání, která je padesát let od Druhého vatikánského koncilu v naší zemi stále aktuální, stala se pro mnohé téměř nepatřičnou. Otevřme Bibli, listujme stránku po stránce a budeme doslova šokováni skutečností, jak často Bůh povolává člověka a svěřuje mu specifický úkol: povolání praotce naší víry Abraháma, Mojžíše, krále Davida, proroka Izajáše, Jeremiáše či Jonáše…, myslím, že bychom neskončili ani za hodinu, kdybychom se pokoušeli vyjmenovat celou litanii jmen povolaných. Také Pán Ježíš povolává své učedníky. Jak často se povolaní vzpouzí, odmítají a právem poukazují na nesplnitelnost úkolů, které Bůh před ně klade.

Cituji slova opata z Nového Dvora Dom Samuela Laurase: „Těžko si představit, že by Abrahám odsekl: ‚Tvůj plán má svou váhu, ale já raději zůstanu v Uru, v Chaldeji, vyhovuje mi zdejší klima. Najdi si někoho jiného.‘ Mojžíš tuto metodu odmítnutí použil dokonce několikrát (Ex 3,11; 4,10…) Ale Bůh neustoupí. Je snad Bůh tyran, kterého musíme slepě poslouchat?“ Byly Ježíšovy nároky snazší? Co požadoval od svých učedníků? Jaké by však byly dějiny lidstva, naší kultury a civilizace? Co například sv. Václav, Vojtěch, Ludmila, Anežka, Zdislava, nebo P. Štemberka, P. Toufar, nebo sestra Vojtěcha Hasmandová? Ano, mladý příteli, mladá dívko, i Tebe Bůh volá. Vím to, protože Bohu na nás záleží! Zdá se Ti jeho pozvání těžké, vysmívané, neatraktivní? Máš pravdu, tak jako rozumné byly námitky shora zmiňovaných, o kterých čteme v Písmu svatém. Přeci však nemůžeš říci, že by tyto nadlidské, často šíleně dobrodružné úlohy, zmínění s Boží pomocí nesplnili. Nebyli na to sami. On, který Je, byl s nimi. On, který nám ukázal svou lásku na Velký Pátek na kříži, byl s nimi. On, Vzkříšený bude s Tebou. Nebude to lehké, ale stojí to za to. Apoštol národů sv. Pavel napsal: „Je-li s námi Bůh, kdo proti nám!“

Volá Vás, kteří jste se narodili do svobody, po které jsme tolik toužili, za kterou tolik našich bratří a sester trpělo. Byli to často Vaši prarodiče, příbuzní, či jejich přátelé. Dávali všanc své životy, plány a budoucnost. To oni Vás žádají: Měj odvahu, ten, který je Láska tě neopustí! Bude s tebou! Proto také pro Vás, budoucí kandidáti semináře, připravujeme nový formační a studijní program.

Obracím se k Vám, milí rodiče a příbuzní, či přátelé těch, kteří se vám svěří se slovy: „Chtěl bych být knězem, chtěla bych jít do kláštera“. Nezrazujte je, nebraňte jim. Ano, hovořte s nimi vážně, upozorněte je na těžkosti, ale nezapomeňte, že jsou voláni Bohem k velkým věcem. Náš svět se změnil a naše společnost, naše rodiny, naše Církev, potřebuje tuto službu mladých, odvážných lidí, potřebuje je u oltáře, ve zpovědnici, při katechezi, ale i v církevní škole, u lůžka nemocného či umírajícího, ponořené v modlitbě, a tak pohotové ke službě Bohu a člověku. Tisíce lidí v naší zemi umírají ne pod mosty, ale v nemocnicích, v domovech pro seniory, sami a bez útěchy. Současný personál je přetížen, je ho nedostatek, a nestačí na tuto pomoc a nestačí být při nich. Myslete na to a společně sepněme ruce k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání.

+ Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha