Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Úterý: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, večerní mše sv. za + P. Františka Jedličku.

Středa: velikonoční modlitba Taizé od 20.00 v bazilice, připravují vysokoškoláci naší farnosti.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná Svatodušní novéna.

Pátek: farní a vikariátní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Roce milosrdenství ke Svaté bráně. Každá farnost má ve Svatém roce vykonat pouť ke Svaté bráně, vykonáme ji společně s ostatními farnostmi našeho II. pražského vikariátu. Program: od 17.00 příležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše svatá, po mši svaté katecheze ke Svatému roku. Podrobnější program je k dispozici na našich informačních místech. V tento den nebude u sv. Markéty večerní mše svatá.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Čtvrtek 12. května 2016: Výročí posvěcení katedrály, při mši svaté v 18.00 v katedrále otec arcibiskup poděkuje sr. Lucii Wagner OSB za příchod sester benediktinek na Bílou Horu. Večerní mše svatá zde u sv. Markéty nebude.

Sobota: 14. května 2016: Farní pouť do kostela sv. Petra a Pavla na Slapech, podrobnosti na obvyklých informačních místech.

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii se modlíme litanie vždy úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.