Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Pondělí: památka sv. Zdislavy, patronky rodin.

Úterý: svátek Navštívení Panny Marie.

Středa: památka sv. Justina, mučedníka.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, první pátek v měsíci. Od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti, v 17.45 požehnání a mše svatá. Po mši svaté eucharistická adorace, kdo nemůže přijít k adoraci odpoledne, může setrvat po mši svaté.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle: při mši sv. v 9.00 přijme sedm našich farníků svátost biřmování z rukou otce biskupa Karla Herbsta SDB. Mysleme na ně v modlitbě.

Pátek 10. června 2016: Noc kostelů. Opět se připojujeme k této akci, tentokráte bude zpřístupněn i břevnovský hřbitov. Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajišťování pořadatelské služby, hlaste se u P. Václava.

Neděle 12. června 2016: v 15.00 na faře se koná setkání seniorů, tentokrát na téma Chrám – dům Boží – domov nás všech. Provází P. Václav.

Po více jak 30 letech je třeba přistoupit k restaurování oltářního obrazu od Petra Brandla: Setkání sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem. Celý projekt je možné uskutečnit díky grantu Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Restaurátoři byli vybráni na základě výběrového řízení. Celá částka činí 317 500Kč, podíl vlastníka, tedy podíl náš je 127 500Kč. Prosíme tedy o podporu, číslo dárcovského účtu, na němž shromažďujeme peníze na podíl vlastníka je uveden na našich informačních místech. Děkujeme všem dárcům. Obraz bude sejmut na počátku června a restaurování potrvá do podzimu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha