Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život prostřednictvím posvátných prostředků, které nám církev nabízí: půst, modlitba, almužna. V základě toho všeho spočívá Boží slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni“ (Poselství papeže Františka k postní době 2017, www.cirkev.cz). Celý text Poselství najdete ZDE.

Modlitba. „David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se“ (2 Sam 12, 20). V době postní máme více času věnovat modlitbě. V bazilice se koná každý pátek od 20.00 do 21.00 adorace, tichá modlitba (klanění) zakončená četbou Písma následující neděle formou Lectio divina (dosl. božské čtení) a požehnáním.

Almužna. „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům, když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu (Iz 58, 7). V bazilice na stolech jsou k dispozici papírové kasičky. Peníze za požitky, které si odřekneme, můžeme vložit do tzv. postniček (papírových postních pokladniček). Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím Charity ČR použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Schránky jsou k dispozici vzadu u vchodu do kostela nebo v Arcidiecézní charitě (Londýnská 44, Praha 2).

Půst. „Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6, 17 – 18).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha