Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život prostřednictvím posvátných prostředků, které nám církev nabízí: půst, modlitba, almužna. V základě toho všeho spočívá Boží slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni“ (Poselství papeže Františka k postní době 2017, www.cirkev.cz).

Modlitba. „David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se“ (2 Sam 12, 20). V době postní máme více času věnovat modlitbě. V bazilice se koná každý pátek od 20.00 do 21.00 adorace, tichá modlitba (klanění) zakončená četbou Písma následující neděle formou Lectio divina (dosl. božské čtení) a požehnáním.

Almužna. „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům, když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu (Iz 58, 7). V bazilice na stolech jsou k dispozici papírové kasičky. Peníze za požitky, které si odřekneme, můžeme vložit do tzv. postniček (papírových postních pokladniček). Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím Charity ČR použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Schránky jsou k dispozici vzadu u vchodu do kostela nebo v Arcidiecézní charitě (Londýnská 44, Praha 2).

Půst. „Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6, 17-18). Postní řád naleznete zde.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti