Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 17. prosince máme možnost prožít zvláštní duchovní přípravu na vánoční svátky. Liturgie nám ve nešporách předkládá tzv. „Ó antifony“.

Večerní chvály (nešpory) – součást Denní modlitby církve (lidově nazývané „breviář“). Středem této večerní modlitby církve je chvalozpěv Magnificat (Magnificat anima mea Dominum – Velebí má duše Pána). Je to text z Lukášova evangelia (Lk 1, 46-55), který zvláště rezonuje v období před narozením Ježíše. Maria chválí Boha za to, že ve svém lůně nosí Mesiáše. Maria se raduje, že Bůh plní, co slíbil, oslovil ji, nepatrnou dívku z Nazareta a toto Boží oslovení přináší naději nejen Marii, ale i všem, každému jednotlivě i celým národům. Tento Mariin chvalozpěv je v modlitbě církve od 17. do 23. prosince orámován útvarem, který nazýváme „Ó antifona“. Antifona je krátké zvolání, verš z Písma svatého a jiných textů, které uvádí do tématu starozákonních žalmů. Protože se Magnificat svou literární stavbou podobá žalmům, má i tento chvalozpěv antifonu. Ó antifony opěvují Ježíše, přicházejícího Mesiáše, který se má narodit z Panny Marie a přinést celému světu spásu. Vyjadřují očekávání Izraele, prvních křesťanů i nás v 21.století. Kdo je Ježíš a jaký je smysl přípravy na jeho příchod (Advent) můžeme lépe chápat právě díky Ó antifonám, literárnímu a duchovnímu pokladu modlitby církve.

Večerní chvály se konají každý den od 17. do 23. prosince v bazilice sv. Markéty a sice v tomto pořadu:

17. – 21. prosince 2017 v 18.00.

22. – 23. prosince 2017 v 19.00.

 

17. prosince: Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď a nauč nás cestě rozumnosti.

18. prosince: Ó Adonai, který vedeš Izraelův dům, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou mocnou pravicí.

19. prosince: Ó Kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; přijď a vysvoboď nás a už neprodlévej.

20. prosince: Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, ty zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo jsou spoutáni v temnotách a stínu smrti.

21. prosince: Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti.

22. prosince: Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země.

23. prosince: Ó Emmanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti