Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: Popeleční středa, začíná doba postní. Je to den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle. Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje. Půst je především duchovním prostředkem, který má vést k větší usebranosti a pozornosti vůči Božím darům. Připravujeme se tak na největší svátky v roce – Velikonoce. 

Na Popeleční středu budou mše svaté s udílením popelce v 7.00, 16.00 (zaměřena na děti) a v 18.00.

Pátek: večerní mše svatá v 18.00 za + P. Františka Hochmana, našeho spolubratra. 

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 bude slavena spolu s farností Ostrava-Šenov v rámci jejich postní rekolekce. 

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této modlitby se mohou hlásit od Popeleční středy v sakristii a zapsat se do rozpisu. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací budeme uvažovat nad exhortací (povzbuzením) papeže Františka Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte) o povolání ke svatosti v současném světě. 

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha