Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: Popeleční středa, začíná doba postní. Je to den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle. Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje. Půst je především duchovním prostředkem, který má vést k větší usebranosti a pozornosti vůči Božím darům. Připravujeme se tak na největší svátky v roce – Velikonoce.

Na Popeleční středu budou mše svaté s udílením popelce v 7.00, 16.00 (zaměřena na děti) a v 18.00.

Pátek: večerní mše svatá v 18.00 za + P. Františka Hochmana, našeho spolubratra.

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 bude slavena spolu s farností Ostrava-Šenov v rámci jejich postní rekolekce.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této modlitby se mohou hlásit od Popeleční středy v sakristii a zapsat se do rozpisu.  

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací budeme uvažovat nad exhortací (povzbuzením) papeže Františka Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte) o povolání ke svatosti v současném světě.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.  

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti