Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svatá za br. Ivana Ringela OSB v bazilice bude 18. října 2019 v 18.00.

Na svátek sv. Lukáše, evangelisty 18. října 1999 v brzkých ranních hodinách zemřel ve své klášterní cele br. Ivan Ringel OSB, odešel k Pánu doprovázen svými řádovými spolubratry. Bratr Ivan byl nejstarší mnich, který se i ve svých 88 letech poslušen Řehole vrátil v r. 1990 do svého kláštera v Břevnově. Přistěhoval se s tím málem, co vlastnil z internace (řeholníků) v Oseku u Duchcova. Od počátku obnovy kláštera se stal br. Ivan oporou nejen představeným kláštera, ale i tomu nejmladšímu čekateli a zájemci o zasvěcený život. Pamatujeme br. Ivana jako pramen radosti, poctivosti, pokory, zbožnosti v tom nejopravdovějším slova smyslu. V tomto říjnovém čase nesmíme zapomenout zmínit jeho každodenní osobní modlitbu růžence v kostele před nešporami, asi od 15.30. Ve svém pokročilém stáří se nezříkal ani fyzické práce. Co bylo třeba v kuchyni, na zahradě…, br. Ivan dle svých možností zastal. Častou účastí na farních bohoslužbách, modlitbách a setkáních byl přirozenou součástí i života farnosti. Bylo mu dopřáno poslední roky svého života požívat Boží spravedlnosti v návratu svobody a tak i řeholního života do jeho kláštera.