Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

30. března 2020 – Pondělí po 5. neděli postní

Jan 8, 1-11

Ať v našich životech zavládne Kristův pokoj.

Jemný poprašek sněhu, nedivme se, blíží se Velikonoce… : ) Obvyklé „kočičky“ – tradiční ratolesti Květné neděle – dávno odkvetly. Měnící se podnebí patrně působí zmatek v našich zavedených tradicích. V modlitbě, která navazuje při mši svaté na modlitbu Otče náš, tzv. embolismu, říkáme: „Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem.“ Je to rozvinutí poslední části modlitby Páně, kde prosíme o vysvobození z moci zla. Absence obvyklého denního (týdenního) pořádku v našich společenstvích, rodinách i pro jednotlivce jistě vnáší do našich životů zmatek. Ten je vždy následkem něčeho, co nepochází z Božích rukou, tak jako každá nakažlivá nemoc (dnes už celého světa) nepochází z Boží vůle. Náš Bůh je Bůh lásky a života (srov. 1 Jan 4, 8). Takovou nakažlivou nemocí, která se šíří světem, může být i chorobné setrvávání v legalizmu – farizejství. Ježíš v dnešním evangeliu je vystaven léčce farizeů, kteří chtějí ukázat Nazaretského jako toho, kdo vnáší do jejich zavedených pořádků zmatek (srov. Jan 8, 5). Opak je pravdou. Pletichy farizeů a jejich zákonictví se ukazují jako nežádoucí pro Boží království Ježíše Krista. Paradoxně učitelé Zákona jsou tedy těmi, kdo působí zmatek v Nové smlouvě, kterou mezi Bohem a člověkem uzavírá Ježíš. Milí farníci, že je vše jinak, než jsme byli zvyklí, neznamená, že je vše marné. Bůh dokáže náš lidský zmatek (ať je jeho důvod jakýkoli) proměnit v příležitost, jak poznat Boží milosrdenství a pokoj. I ten poprašek sněhu z dnešního rána má svůj důvod, pomůže vláze a tak důležitým spodním vodám…

Pokoj Boží do našich lidských zmatků a nejistot! + P. Václav