Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

13. dubna 2020 – Pondělí v oktávu velikonočním

Mt 28, 8-15

Buďte zdrávy! Nebojte se!

Jeden z farníků, tatínků, mi včera sdělil, že si upletl pomlázku o délce 3m, aby dostál zvykům a zároveň zachoval distanc. A tak tradice žije i v době pandemie svým životem. I my v klášteře máme od včerejška každoroční nadílku od našich zasloužilých farnic, seniorek, matek a vdov. „Buďte zdrávy!“ vzkříšený Ježíš oslovuje ženy, které „se strachem i s velkou radostí“ odchází od hrobu, aby vše pověděly učedníkům (srov. Mt 28, 8-10). Je to Ježíšův pozdrav ženám. Jak osobně a lidsky Ježíš oslovuje člověka. Jak prosté, ale jak hluboké a pravdivé. Žádné Ježíšovo slovo není obyčejné, on vždy dává slovům nový a definitivní význam. Jinak zní toto evangelijní oslovení nám o letošních Velikonocích. Více než kdy jindy si přejeme zdraví. Ale pak z Božích úst zazní důležité: „Nebojte se!“ Nebojte se pravdy a Zmrtvýchvstalém. Nebojte se říci ostatním, co jste viděli. Nebojme se pojmenovat okamžiky, kdy jsme se každý setkali se Zmrtvýchvstalým. V nějaké podobě, v nějakém čase a místě… Dnes si připomínáme 70 let od násilného uzavření klášterů. Byla to tehdejší státní moc, která se bála pravdy o Zmrtvýchvstalém. Dále v dnešním evangeliu čteme o tom, že vojáci také odešli od hrobu a také oznámili, co se stalo. Jejich výpověď před velekněžími ale měla jiný dopad. Velekněží a starší lidu dali strážím úplatek, aby lhali. Dokonce vojáci dostávají ujištění, že zůstanou pod ochranou mocných. To vše pro strach z evangelia. To vše za účelem vykonstruování jiné „pravdy.“ Totalitní režim konal také vše pro zničení evangelia a církve. Komunisté o řeholnících veřejně z pozice své moci lhali a de-facto svůj lid podvedli. Je symbolické, že 13. duben 2020 připadá právě na Pondělí v oktávu velikonočním, kdy v kostele čteme toto evangelium. Co víc? I sám Kristus byl před veřejností popliván a haněn. Ale i my na sobě zažíváme Kristovo vítězství. Proto dnes v našem břevnovském klášterním kostele stojí svíce, kterou dostal arciopat Anastáz Opasek OSB (1913-1999) k oslavám Milénia kláštera v r. 1993. Návrat, obnova, vzkříšení… Boží pravda je vítězná!

V této víře stůjme i nadále! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti