Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Sk 1, 1-11; Ef 1, 17-23

Sestoupení nebe do lidských srdcí.

Jako by se ztrácela síla velikonoční radosti, Ježíš odchází ke svému Otci. Máme podobnou zkušenost? Podívejme se naše putování dobou velikonoční ve světle příběhu učedníků na cestě do Emauz (srov. Lk 24, 13-35). Vzdalovali se Jeruzalému, ale právě na cestě se setkávají s Ježíšem, co víc, chtějí, aby s nimi zůstal. Učedníci nezůstali sedět na místě u emauzského stolu setkání, pokračují v „cestě…“ Dnes je to čtyřicátý den cesty od zmrtvýchvstání našeho Pána. Jako bychom se vzdalovali velikonoční radosti, protože jsou už jiné starosti. Ale Ježíš nás nenechává „odejít“ ze získaných zkušeností. Nenechá nás vzdalovat se od obnoveného života, i když Ježíš sám se dnes „vzdaluje“ učedníkům. Tak se pomyslně vzdaluje i nám: „Oblak jim ho vzal z očí“ (Sk 1, 9). Měli jsme – mírně řečeno – podivuhodnou zkušenost s letošními svátky naší spásy. Nevíme, co je před námi. Ale právě v této prazvláštní době si nenechme vzít to, co jsme s Kristem získali, pokračujme v „cestě.“ Fyzický prožitek učedníků je nesporný, oblak jim Ježíše vzal z očí, ale co to znamená? Co je to za zvláštní záměr? Z pohledu učedníků to může vypadat, že se uzavírá kapitola života s Ježíšem z Nazareta. Ale smysl Ježíšova „odchodu“ z prachu země není opuštění člověka, ale návrat k Otci. Je završením všeho, proč sestoupil z nebe, proč se stal člověkem. Ne, dnes nejde o závěr epochy nazaretského proroka. Dnes paradoxně slavíme nové sestoupení! Sestoupení celého nebe do lidských srdcí, do našeho vnitřního života. Tam zůstává Kristus s námi. Tam se děje „nebe na zemi.“ Jak? Skrze Ducha svatého (srov. Sk 1, 2). Smíme už zde na zemi, teď v přítomném čase okoušet nebe, jakési „zázemí“ Božího království. A není naše věc (srov. Sk 1, 7) znát detaily. Ale máme přislíbeného Přímluvce, který nám vše pomůže dobře rozvažovat, odhalovat smysl toho všeho, co se děje (srov. Ef 1, 17-18). Dnes, čtyřicátý den, slavíme ohlášení nového daru, je zatím „pouze“ přislíbený, ale ujišťuje nás o něm Syn Boží! Ježíš neodešel, aby nás opustil, ale aby byl s námi jinak a až do konce časů.

Vstupujeme do vrcholných dnů doby velikonoční! + P. Václav