Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnešní památku na nedělní evangelium pro vás, děti, má sv. Scholastika. Proč právě ona? To se dozvíte až v kostele.

Pokračuje „Povzbuzení ve víře,“ i v pondělní podvečer se můžete těšit na slovo prof. Sokola.

Popeleční středa. Při liturgii se necháváme označit popelem na znamení pokory a vědomí své vlastní slabosti a smrtelnosti. Toto vědomí je jistě letos silnější než kdy před tím. Ale pro křesťana sypání popela znamená také blížící se velikonoční naději a radost. Popeleční středa je den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle jako prvek solidarity s trpícím Ježíšem (se všemi trpícími lidmi). Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje.   

Na Popeleční středu budou mše svaté s udílením popelce u sv. Markéty v 7.00, 15.00 (zaměřená na seniory), v 18.00 a v 19.30. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této modlitby se mohou hlásit od Popeleční středy v sakristii a zapsat se do rozpisu. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 19.15 do 20.15. Letos v závěru adorací (asi od 19.45) budeme uvažovat nad nejnovější encyklikou papeže Františka Fratelli Tutti o bratrském a sociálním přátelství pro všechny.

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Letos je smysl almužny také v tom, že můžeme konat dobro za všech okolností, i když sami jsme v nejistotě. Každý dobrý skutek se počítá i ten nejmenší (srov. Mk 12, 41-44). „Větší cenu má groš z mála než celá hromada peněz z mnoha“ (sv. Ambrož).  

Postní impulsy břevnovské farnosti

V době pandemie nabízíme dva způsoby přípravy. Nazvali jsme je postní impulsy. Jde o výzvy, které zazní vždy o nedělích. Jedna výzva vychází z evangelia, druhá z modlitby Křížové cesty. Obě jsou na sobě nezávislé, můžete si tedy zvolit podle svého, pokud nás osloví pouze jedna, nebo je prožít obě.

1) Nedělní evangelium a Kříž svatého otce Benedikta. Budeme naslouchat Božímu slovu a zároveň putovat modlitbou, kterou obsahuje Kříž sv. otce Benedikta. Každou neděli k evangeliu přiřadíme vždy několik písmen z modlitby exorcismu a budeme se učit čerpat pro život jak z Písma, tak z tradice modlitby.

2) Modlitba křížové cesty a „křížová cesta pandemií.“ Smyslem je vytvořit alternativní křížovou cestu. Každou neděli vyzveme k reflexi, zamyšlení nad několika zastaveními křížové cesty. Tato krátká zamyšlení, reflexe, meditace můžete napsat na papír o max. velikosti A6, na druhou stranu lístku napsat číslo zastavení, kterého se týká a vhodit lístek do schránky připravené za tím účelem vzadu v kostele. Lístky budou každý týden připevněny pod jednotlivá zastavení malovaných obrazů křížové cesty v kostele.    

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti