Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kříž svatého otce Benedikta

Impuls: TMA/SVĚTLO

Písmo: Jan 3, 14 – 21

Benediktův kříž: S M L

Sit Mihi Lux – Buď mi světlem

1) Nikodém přichází v noci, za tmy, aby se setkal s Ježíšem a zeptal se ho, jak to tedy ve skutečnosti je s novým životem, o kterém Nazaretský mluví… Nikodém podvědomě hledá světlo. Noc mu „dovoluje“ krok, který by byl za světla pro farizeje riskantní. Nejprve mluví Nikodém, Ježíš odpovídá a ujímá se slova, Nikodém pak už jen naslouchá (srov. Jan 3, 1 – 13). 2) Ve světle se rodí vše dobré. Světlem světa je Ježíš. Naopak tma svádí ke konání zla. Světlo vede k pravdě. Člověk byl stvořen, aby viděl a jednal za světla. Tma v tomto slova smyslu vede ke lži, je riskantní konat ve tmě, protože náš duchovní zrak je stvořen, aby jednal ve světle, ve světle svátosti Křtu. 

Doba postní

1) Letošní Půst nám „nabízí“ zvláštní pohled na světlo Velikonoc. Dobu postní v našem protikladu můžeme pojmenovat jako dobu tmy – poušť, utrpení, oběť, kříž…, dobu velikonoční jako dobu světla – život v Kristu, radost, vzkříšení, naděje. A přece by jedna bez druhé neexistovaly. Velikonoční Triduum je prolnutím tmy a světla, o kterém se mluví už od počátku (srov. Gn 1, 1). Proto kříž může být i světlem. Velikonoce tak dávají smysl veškerému našemu snažení, i když můžeme být na pokraji sil. 2) Velikonoce jsou světlem – pravdou o nás samotných. Velikonoce zahání tmu – lež, kterou se nám snaží vnutit zlo, Satan. 

Pandemie

Pandemie je jako temnota, která zahaluje velkou část dosavadního způsobu života. Některým z nás vzala životy blízkých. Nedá se náš svět dnes přirovnat k temnotě? Možná. Ale neocitá se Ježíš ve vrcholných okamžicích svého poslání ve stejné situaci? Ježíš prožívá opuštěnost ve chvíli své smrti, svět zahalila tma (srov. Mk 15, 33 – 34). Světlo vnímáme jinak, pokud máme zkušenost temnoty. Zpráva o světle, kterým je Ježíš, dovolí i v nastalé pandemické době vidět světlo. Nebude to laciná vějička optimismu, ale stále denně obnovovaná ratolest naděje. Pak je možné pokračovat i temnotou pandemie, protože víme, že světlo Ježíšova slova je nezhasitelné, jeho zdroj nezahalí žádná pohroma. 

Aplikace pro osobní život – vztahy

I když nevidíme cestu ven z poškozených vztahů, vanutí Ducha, který přináší světlo, působí. Každé mračno, každou temnotu v životě dokáže pročistit Duch, jeho síla dává prostor světlu (srov. Jan 3, 8).

Křížová cesta – křížová cesta pandemií

IX. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí

Stále znovu začínat? Není to falešná útěcha? Kolikrát ještě se má člověk sbírat ze svých pádů?

X. zastavení: Ježíš zbaven roucha

Může vůbec člověk Krista zbavit důstojnosti? Vzal Ježíš na sebe i toto ponížení? Kdo nás kdy zbavil naší důstojnosti? Odpustili jsme mu? 

XI. zastavení: Ježíš přibit na kříž 

Je křesťanství tou jedinou cestou záchrany? Je kříž tím jediným symbolem záchrany, když ho přijal i Syn Boží? Jak pomoci druhým, kteří trpí? Má smysl taková cesta spásy? 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha