Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle Božího slova. Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů.

Pondělí: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Úterý: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů. Připomínáme odpolední mši sv. v 15.00 zaměřenou na seniory.

Středa: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Pátek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

V úterý 1. února 2022: v 19.30 modlitba v duchu komunity Taizé.

Ve středu 2. února 2022: svátek Uvedení Páně do chrámu. Den modliteb za osoby zasvěceného života. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00.

Synoda 2021 – 2023

Touto nedělí se v naší farnosti připojujeme k tzv. synodální cestě, kterou vyhlásil papež František: Synoda 2021 – 2023. Jde o papežovo pozvání ke společné cestě. Vůbec nejde o nový fenomén, ale o oživení životního stylu či principu života, který je církvi po tisíciletí vlastní. „Synoda“ v překladu z řečtiny znamená spojení dvou slov: „s“/„spolu“ a „cesta.“ Znamená to tedy společně prožívanou cestu Božího lidu. Ježíš o sobě říká: já jsem cesta, pravda a život (srov. Jan 14, 6). Každý pokřtěný je povolán ke společnému podílu na životě církve. Tedy nic nového. Ale tato Synoda, synodní proces je příležitostí, jak uchopit nově naši společnou cestu. Jde o pozvání k účasti, k vyjádření názoru a podnětů k rozvoji našeho společenství. Cílem není najít v krátké době řešení na všechny problémy, ale příležitost k setkání a uvědomění si potřeby aktivní účasti na životě v církvi. To vše v naslouchání Duchu svatému. Jakým způsobem vstoupíme do synodálního procesu v naší farnosti představíme příští neděli 30. ledna 2022, především při mši svaté v 9.00.     

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha