Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešní mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti s přijetím nových ministrantů do služby. Po mši svaté v 9.00 připravíme před Vojtěškou popel na Popeleční středu.

Pondělí: po večerní mši svaté je úklid našeho kostela. Děkujeme, kdo můžete přijít a pomoci s údržbou především podlahy kostela.

Popeleční středa: Při liturgii se necháváme označit popelem na znamení pokory a vědomí své vlastní slabosti a smrtelnosti. Pro křesťana sypání popela znamená ale také blížící se velikonoční naději a radost. Popeleční středa je den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle – jako prvek solidarity s trpícím Ježíšem (se všemi trpícími lidmi). Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – nemohou se postit těžce nemocní, těžce fyzicky pracující… 

Mše svaté s udílením popelce u sv. Markéty: 7.00, 16.00 (zaměřena na děti), 18.00 a 19.30. Mše svatá na Bílé Hoře v 17.00. Využijme příležitostí ke svátosti smíření před dobou postní, před Popeleční středou.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté eucharistický výstav s navazující Postní páteční adorací, v 19.45 bude možnost společné modlitby breviáře, a závěr adorace bude ve 20.30. Letošní téma pátečních adorací je zaměřeno na synodální cestu církve. Adorace opět zakončíme rozjímáním a modlitbou s prosbou o vnitřní účast na životě církve a s prosbou za mír. 

Sobota: mše svatá v 18.00 za + Karla Kryla.

Neděle: mše svatá v 9.00 se se zařazením mezi čekatele křtu 4 katechumenů z naší farnosti. Mysleme na ně v modlitbě.

Po celou dobu postní se modlíme křížovou cestu vždy v neděli a pátek v 17.15. Od 1. neděle postní bude v sakristii možné zapsat se na vedení této modlitby.

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Postní almužna letos nabývá nových rozměrů, např. v pomoci Ukrajině. Jako každý rok můžeme na kasičky vyznačit účel, na který chceme, aby peníze byly použity.

Biskupové vyhlásili na tuto neděli finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Je možno přispět i jiným způsobem na tento úmysl, jak konkrétně dozvíte se na našich informačních místech. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha