Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme vám, kdo můžete přijít pomoct.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory, po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii. 

Čtvrtek: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve. 

Pátek: památka sv. Filipa Neriho, kněze a učitele církve.

Sobota: památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. Odpoledne v 15.00 se koná v bazilice varhanní koncert, vystoupí prof. Dorothea Fleischmannová. V 16.30 vstupují do katechumenátu tři zájemci o křest z naší farnosti, obřad se koná v katedrále. Doprovázejme je modlitbou.

Neděle: slavnost Seslání Ducha svatého. Hod Boží Svatodušní. Při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Na slavnost Seslání Ducha svatého se připravujeme Svatodušní novénou, devíti dny od 18. do 26. května 2023. Můžete se připojit ke společné večerní modlitbě vždy ve 20.00 v bazilice.

V pátek 2. června 2023 se koná Noc kostelů. V naší farnosti je připraven program od 18.00 do 23.00. Prosíme dobrovolníky o pomoc při dohledu nad návštěvníky kostela. Hlaste se, prosíme, na farní mail. 

V neděli 4. června 2023 při mši svaté v 9.00 uděluje svátost biřmování v naší farnosti Mons. Zdenek Wasserbauer. Večerní mše svatá v 18.00 bude doprovázena gregoriánských chorálem a v 19.30 se koná koncert k 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska.

Pozvání na výstavu, kterou připravil náš P. Cyril. Název: „I když mě pravda zničí… P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ od 6. do 31. května 2023 v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha