Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

„Na Hromnice o hodinu více,“ praví česká pranostika. Začátkem února už přibývá denního světla. Jako nám v Adventu duchovního světla přibývalo, tak nyní, ať nám s přibývajícími dny světla víry neubývá. Pán je světlo národů. (srov. Lk 2, 32) 
Celý Advent jsme čekali, trpělivě, radostně, s nadějí… (?) Nastal nový čas. Projevil se Bůh, vykonal konkrétní skutek, slovo naplněné činem, na němž stojí kultura dvou tisíc let křesťanské Evropy. Pokud jsme opravdu trpělivě čekali až do dnešní Noci, pak radost z daru Narozeného je úchvatná… Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (list Titovi 2, 11)
Tak se ptáme často a častěji. Nejsme spokojeni ani s letošním průběhem Adventu? Nejde o vnější přípravy, ale o tu jednu jedinou a nejdůležitější – přípravu osobní. „Co mám (v ní) dělat?“ Nic zbrklého a bez obsahu. Zkusme naslouchat sobě. Slyším se? Počkej na sebe, až… Celý příspěvek
Píšeme velké „P“, protože toto období je očekáváním Příchodu Ježíše Krista. V uplynulém roce jsme možná spoustu věcí očekávali, na spoustu lidí čekávali. Ne všechno (nám) „přišlo“ tak, jak jsme si představovali. Ne každý vešel (do našeho života) tak, jak jsme… Celý příspěvek
„Král jim odpoví: Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ Bůh se stal nejposlednějším ze všech… Vládce světa se stal služebníkem, ztotožnil se s chudými, nemocnými…, abychom poznali, co znamená opravdové kralování. Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. (1 Kor 15, 20)
Vyzdvižení jejího života v r. 1989 (svatořečení) podivuhodně znamenalo i naše povstání z prachu totality. Bděme nad tímto darem svobody s vděčností a pozorností. Anežka se stala princeznou lidské důstojnosti. Pokud budeme vládnout ctnostmi, které nosila Anežka Přemyslovna, pak radost a naděje budou i naší záštitou, svoboda se stane pramenem pro všechna vyprahlá srdce.  Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj. (list Kolosanům 3, 15)
Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve stavu věčného světla. Žít tak, aby náš život vedl tam, kde už nebude tmy ani zármutku. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)
Co mám dělat? Známe všichni tuto otázku. I když vykonáme všechno, co je v našich silách, i když poznáme Dobro, Lásku, Naději, přesto se dílo (život) nemusí dařit, jsme v koncích… tak snadno. Ale právě v koncích je záblesk nového začátku, stejně jako v noci vidíme… Celý příspěvek
Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. 9. října roku 1757 znovu začal žít a sloužit náš kostel, povstal z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit naději, lásku, víru. Bůh dává vždy šanci znovu se vydat na cestu… Protože člověk je tím pravým chrámem Božím… Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)
Na konci měsíce září slavíme světce, muže moudrého s jasnou vizí života (i pro svou zemi) ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který vedl druhé spíše svým vlastním příkladem, než aby sobě svěřený lid ovládal. Moudře vládnout především nad sebou –… Celý příspěvek
Máme starost o děti, první školní den…, máme radost z dětí… Vracíme se zpět z dovolených a prázdnin… Papež František nás vede k tomu, abychom se učili starat o svoji planetu Zemi (1. září). Začátek měsíce září tedy znamená několik návratů… „Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil“ (1. kniha Mojžíšova 2, 15)  
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha