Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. Zde v Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš chrám z beznaděje a utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit víru, naději a lásku, protože my jsme tím pravým chrámem Božím… Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)
Na konci měsíce září slavíme světce, člověka, moudrého muže s jasnou vizí života ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který spíše vedl druhé svým vlastním příkladem, než aby sobě svěřený lid ovládal. Moudře vládnout především nad sebou samým – tím nám… Celý příspěvek
Světový den modliteb za péči o stvoření připadá na 1. září. Máme starost o děti, první školní den… Každý z nás je dítětem Božím… Papež František nás vede k tomu, abychom se přiučili starostlivosti a lásce ke své planetě Zemi… „Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil” (1. kniha Mojžíšova 2, 15)
Přijde buď nečekaně, nebo celý den jí nasvědčuje. I v našem životě procházíme bouřemi a přicházejí podobně, jako ty letní. Pak ale zář a teplo slunce obnovují vše, třeba i to poničené; nastává pokojný čas… Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď.… Celý příspěvek
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám i druhým lidem dává ještě víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen tepla, světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
Hledat nové cesty…, to je odvěké poslání člověka. Není vždy v našich silách nalézt dobrou – správnou cestu. Ježíš je Dobrým Pastýřem, kterému na nás záleží. A komu na člověku záleží, ten nás nikdy nesvádí špatným směrem, z cesty života. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. (Jan 10, 10) …abychom měli život…  
Každý z nás má nějaké poslaní – missionem. Nemusí to být nic velikého, stačí jen, když dokážeme vidět a dávat tam, kde je toho třeba a tolik kolik můžeme. Brzy zjistíme, že jsme sami přijali víc, než jsme dali. To je dobrá vize: dát, ale… Celý příspěvek
Velikonoční Triduum (3., 4., 5. března), tři dny… Tří klíčové dny našeho života. Co bychom udělali, mít už jen tři dny života? Bylo by to obdarování svých nejbližších, rozloučení? Nějaká oběť pro druhé, odpuštění? Chtěli bychom být chvíli jen sami… Celý příspěvek
Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik, dnes vítáme Krista pokorného a proto skutečného krále, dnes putujeme s ním, protože On přichází kvůli nám…  Nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl. (list Filipanům 2, 6)  
Když se chystá oslava narozenin, těšíme se, připravujeme se. Doba postní je přípravou na narozeniny každého z nás. Doopravdy! Velikonocemi se každý z nás znovu narodil, ne fyzicky, ale duchovně. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří… Celý příspěvek
Popel je symbolem pomíjivosti člověka. Naši předkové ale dobře věděli, že popel zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se zdá být koncem, je ve skutečnosti novým začátkem. Proto si necháváme sypat popel na hlavu, ne proto, že je vše… Celý příspěvek
Je to jen jedno ze slov, které užívá liturgický kalendář? Prožíváme čas mezi Vánocemi a Velikonocemi. Mezidobí bylo vždy časem naděje (zelená – barva naděje), protože se blíží něco velikého, něco nevšedního. Abychom prožili neděli, je třeba všedních dnů. Všední dny dávají vyniknout… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha