Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Přijďte s námi přemýšlet nad Božím slovem dnes od 19.00 hodin v pavilonu Vojtěška v klášterní zahradě. Tématem dnešního setkání je Advent, očekávání a Vánoce. Na setkání s Vámi se těší Jiří Šamonil
O vánočních svátcích si dopřáváme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. To je odpověď na otázku.  Dopřejme sobě i druhým něco víc, Božího Syna.
Ó Emmanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, ty zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo jsou spoutáni v temnotách a stínu smrti. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; přijď a vysvoboď nás a už neprodlévej. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Adonai, který vedeš Izraelův dům, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou mocnou pravicí. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď a nauč nás cestě rozumnosti. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Adventní doba má dvojí ráz. Je totiž dobou přípravy na slavnost Narození Páně, v níž si připomínáme první příchod Božího Syna k li­dem, a zároveň dobou, kdy se touto vzpomínkou srdce za­měřuje k očekávání druhého Kristova příchodu na konci časů. Z těchto dvou důvodů je advent dobou zbožného a radostného očekávání.
Přijďte s námi přemýšlet nad Božím slovem dnes od 19.00 hodin v pavilonu Vojtěška v klášterní zahradě. Tématem dnešního setkání je Všeobecný úvod do biblických dějin. Na setkání s Vámi se těší Václav Snětina a Jiří Šamonil
Nic z toho, co poskytuje tento svět, nemůže vyléčit zlomené srdce, ani nabídnout pokoj mysli, ani zaplašit starost, ani zapudit nemoc. Jedinou nadějí člověka je život podle Boží vůle. Kristova láska, která proniká do celé bytosti, je oživující silou. Vezmi sama sebe a pojďme k vodě. Izaiáš 55,1