Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Dívka, žena a matka, která dala v určený čas svůj život do služby každého z nás. Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník  Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal ve správný čas svůj život za život otce malých dětí…  Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou (Lk 1, 52 – 53)
S radostí v tento čas vyjíždíme z velkoměsta na opuštěná místa v přírodě. I Ježíš se svými blízkými vyhledali opuštěné místo, pro veliký zájem druhých neměli totiž čas se dokonce ani najíst… Přesto i o dovolených je čas na dobré skutky, na empatii… s těmi, kteří potřebují… Celý příspěvek
V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v překotné době… Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)
Dvě jména, dva pilíře, dva základy rodiny církve. Petr od počátku stál při svém Mistru, ale i on musel projít konverzí. Pavel naopak od počátku stál proti křesťanům, ale nakonec prošel i on konverzí. Základem je tedy proměna. Základem každého jednotlivce i společenství je proměna… Pán stál při mně a dal mi sílu… (2 Tim 4, 17)
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám dává mnohem víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen světla. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení i v temnotách našich dnů… Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
4. neděle velikonoční se nazývá podle úryvku z evangelia podle sv. Jana, kde Ježíš se připodobňuje k dobrému pastýři, který vede ty své jen na dobré pastviny, k těm nejlepším pramenům života.… Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou (Jan 10, 27) 
Velikonoční Tridium (15. – 17. dubna), tři dny… Od 24. února máme čerstvou zkušenost, že člověk dokáže změnit svět za mnohem kratší čas. Ale Velikonoce vrací lidem čas. Bůh vrací lidem svůj čas. Už to není sedm dní… Celý příspěvek
Letošní půst vnímáme s novou naléhavostí. Všichni jsme pozváni k tomu, abychom obstáli. Půst ať je dobou vděčnosti a obrácení se. Obrácení především k těm, kteří naši pomoci nejvíce potřebují. Aby spolu s námi mohli všichni potřební této doby volat slovy žalmu…  Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám! (Žalm 91, 2) 
16. února uplyne rok od úmrtí prof. Jana Sokola, našeho farníka, křesťanského intelektuála 20. století, filosofa, disidenta, překladatele, politika… V neposlední řadě také biblisty… „Prosme dnes, aby nám tato (Blahoslavenství) Kristova revoluce, Boží království, které všechny věci staví na hlavu, proniklo… Celý příspěvek
25. ledna končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Nekončí ale každodenní zápas o dobro. Je to někdy poněkud tvrdý střet s vlastní slabostí, se slabostí druhých, ale – podobně jako Šavel z Tarsu – může se stát něco, co nám pomůže vidět sebe… Celý příspěvek