Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… Uprostřed shromáždění budu tě chválit (Žalm 22)
Ve složité době nás stojí mnoho sil zachovat si klid, vnitřní pokoj a rozvahu. Pokračovat dál, jak jen to je možné… I taková může být postní výzva…  A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. (Mt 6, 18) 
Skončila doba vánoční, čas se ubírá k Velikonocům… Mezidobí spojuje dva sváteční okruhy. Jako most spojuje dva břehy, pomáhá překonat prostor, který bez druhých nezvládneme, tak čas do Velikonoc spojuje radost Vánoc z životem Velikonoc…  „Pojďte a uvidíte” (srov. Jan 1, 35 – 42) 
Doba vánoční stále trvá. Na slavnost Zjevení, Epifanie, 6. ledna se nám představil Král. Vládne trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním programem je láska… pro všechny, kdo o tyto poklady stojí. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)
Celý Advent jsme čekali, trpělivě, radostně, s nadějí… (?) Nastal nový čas. Projevil se Bůh, vykonal konkrétní skutek, slovo naplněné činem, na němž stojí kultura dvou tisíc let křesťanské Evropy. Pokud jsme opravdu trpělivě čekali až do noci Narození, pak radost z daru dítěte… Celý příspěvek
Poslední den Adventu, čekáme na zaslíbení daná před dávnými věky, sám Bůh rozbije stan mezi lidmi, vybuduje příbytek pro každou lidskou duši… Proto žasněme nad štědrostí Boží, kterou večer symbolicky doma si připomínáme… Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. (2 Sam 7, 11)
Advent znamená Příchod: Moudrosti, která vede svůj lid od kořenů dějin Izraele a je KlíčemVycházejícímu světlu, Králi národů, ten bude nazývaný Bůh s námi.
Každá cesta má své úseky, etapy, milníky… Třetí neděle je takovou „rozhlednou,” vyhlížíme radost narození Páně. Vystoupejme po schodech první, druhé… ke třetí svíci na adventním věnci. I letošní rok bude jednou v dějinách „milníkem.” Ať jsme jako ti, kdo vyhlížejí s radosti a v naději…  Všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte (srov. 1 Sol 5, 16 – 24) 
Příchod naděje do lidského světa, za všech situací. Nový čas, nový liturgický rok, nová příležitost. Advent znamená Příchod. Nejsme to my, kdo musí hledat, Bůh si hledá nás… On nám jde vstříc. Přijde, aby nás nalezl…  Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. (Iz 64, 4) 
„Král jim odpoví: Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ Bůh se stal nejposlednějším ze všech… Vládce světa se stal služebníkem, ztotožnil se s chudými, nemocnými…, abychom poznali, co znamená opravdové kralování. Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. (1 Kor 15, 20)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha