Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Třetí den Tridua je zároveň prvním dnem nového života. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Je stále za co děkovat, dnes za tento radostný den Páně. První ze všech nedělí, ze všech ostatních dnů po sobotě… Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim (Lk 24, 15)
Květná neděle, Neděle ratolestí, Palmová neděle – den Páně, kdy Král pokorně přichází – vjíždí do města Jeruzaléma, nikoli k triumfu, ale aby se sklonil k lidské bídě, k nemoci, strachu, opuštěnosti, nejistotě…, k smrti. Tehdy i dnes živé ratolesti z keřů a stromů symbolizují naději v nový život.… Celý příspěvek
Kdo by rád neslavil..? A přece naše tělo a smysly nejsou stavěny na „celoživotní karneval.” Doba postní je přípravou na narozeniny. Aby očekávaná radost byla o to větší a pravdivější. Velikonocemi jsme se znovu narodili. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale… Celý příspěvek
Popel je symbolem pomíjivosti člověka. Naši předkové ale dobře věděli, že zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se nám rozpadá pod rukama a mizí v prachu a popelu, může být proměněno novým začátkem. Proto se necháváme značit popelem, ne proto, že je… Celý příspěvek
Mezidobí. Je to jen jedno ze slov, které užívá liturgický kalendář? Blížíme se k závěru období mezi Vánocemi a Velikonocemi. Mezidobí je časem naděje, protože se blíží něco velikého, nevšedního, ale skrytého v tajemství. Abychom prožili svátek (neděli), je třeba všedních dnů.… Celý příspěvek
Nemoc, nemohoucnost, ne-moci žít tak, jako dřív… To vše patří k životu, nikdo z lidí do jisté míry není ušetřen. I skrze tato omezení člověk zůstává důstojným dílem Stvořitele. Nelze mluvit o trestu, ale o podílu na Božím životě. A právě pro realitu Ježíšova vítězství nad… Celý příspěvek
Narozený Mesiáš bere na sebe vše, je matkou Marií a pěstounem Josefem přinesen do jeruzalémského chrámu, místa nejposvátnějšího, místa tříbení a osvědčování víry. Všichni jsme povoláni před tvář Boží už dnes a k rozhodnosti pro Dobro v každý okamžik života. Ano, v tento čas přibývá světla. Kéž přibývá v nás Světla… Pán je světlo národů. (Srov. Lk 2, 32)
Křesťané se v tomto týdnu modlí za jednotu, neznamená to uniformitu, ale jednotu v podstatném a rozmanitost ve způsobech vyznání. Hledat to, co spojuje. To tvoří společenství sobě blízkých v rozděleném světě… „Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“ (prorok Izaiáš 49, 6)
Doba vánoční svátkem Křtu Páně končí. Ježíš vstupuje spolu s ostatními do vod Jordánu, vstupuje do proudu odnášejícího vše zlé, aby ukázal na důležitost lidské konverze. Na slavnost Zjevení, Epifanie, 6. ledna se nám představil Král. Vládne bratrstvím, trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…,… Celý příspěvek
Doba vánoční stále trvá. Na slavnost Zjevení, Epifanie, 6. ledna se nám představil Král. Vládne trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním programem je láska… pro všechny, kdo o tyto poklady stojí.  Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)
Nový občanský rok připadá na osmý den Vánoc, ano, stále slavíme Narození. V síle Narozeného, v moci Krále králů vstupme i do nového občanského roku, nový začátek v požehnání Spasitele…  Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2, 11) Takové Dobro si navzájem v novém roce přejme!
Narozený Ježíš do života Marie a Josefa, jaký to div… Takový je náš Zachránce. Jeho moc pocítíme, pokud sebereme poslední síly a druhým odpustíme, znovu a znovu odpustíme. Že už nemáme motivaci? Bůh odpouští nám, znovu a znovu… Každý nový den je důkazem, že… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha