Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Obecně v interiérech veřejně přístupné části břevnovského kláštera (kostel, prelatura, krypta) platí zákaz pořizování jakýchkoliv obrazových dokumentů (tj. používání kamer, fotoaparátů a mobilních telefonů). Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je možnost pořizování obrazových záznamů při některých liturgických obřadech. Fotografování (natáčení) v kostele při liturgickém obřadu má své specifické nároky. Protože je zřejmé, že ne každý fotograf (kameraman) je současně odborníkem na liturgické obřady v kostele, uvádíme zde několik pokynů, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne.

 1. Liturgický prostor kostela je pro věřící něčím posvátným. Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografům (kameramanům), neboť se v danou chvíli stávají součástí liturgického shromáždění. Mají eliminovat hlučné projevy, k čemuž tomu patří i vypnutí mobilu.
 2. V kostele je zvláštní prostor nazývaný kněžiště — prostor pro kněze a ministranty kolem oltáře, kde fotograf (kameraman) nemá přístup.
 3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf (kameraman). Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Všichni účastníci ocení, nebudou-li rušeni pohybem fotografa, že jim nezabraňuje v pohledu na oltář a na obřad, který právě probíhá.
 4. Je povinností fotografa představit se knězi před obřadem; přitom je potřebné seznámit se s průběhem obřadu a dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele; dále — zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu: fotografovat spíše ze stran a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách.
 5. Vhodné okamžiky pro fotografování(pořizování videozáznamu) jsou 
  1. mše svatá:
   • příchod k oltáři a úvodní okamžiky mše (uvítání apod.)
   • v době, kdy se zpívá píseň — při ní je činnost fotografa (kameramana) nejméně rušivá
   • přinášení darů chleba a vína k oltáři
   • při modlitbě Otčenáš
   • závěrečné obřady, požehnání
  2. svatby apod.: — speciální úkony obřadu, např. předání prstenů, mazání olejem, kropení a okuřování žehnaných předmětů, atd. — to je nejlépe ujasnit si před samotným obřadem (vizte bod 4.).
 6. Chvíle obřadu, které jsou naopak zvláště citlivé na rušivé vlivy
  • čtení z Bible: pokud fotíme osobu lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončeném čtení
  • kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde stejný pokyn jako u lektora čtení
  • ústřední okamžik mše svaté, kdy věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich
  • okamžik, kdy kněz podává svaté přijímání. Pro věřícího je to chvíle příliš intimní.
 7. Nezveřejňujte fotografie památkově chráněných předmětů.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha