Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Obecně v interiérech veřejně přístupné části břevnovského kláštera (kostel, prelatura, krypta) platí zákaz pořizování jakýchkoliv obrazových dokumentů (tj. používání kamer, fotoaparátů a mobilních telefonů). Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je možnost pořizování obrazových záznamů při některých liturgických obřadech. Fotografování (natáčení) v kostele při liturgickém obřadu má své specifické nároky. Protože je zřejmé, že ne každý fotograf (kameraman) je současně odborníkem na liturgické obřady v kostele, uvádíme zde několik pokynů, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne.

 1. Liturgický prostor kostela je pro věřící něčím posvátným. Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografům (kameramanům), neboť se v danou chvíli stávají součástí liturgického shromáždění. Mají eliminovat hlučné projevy, k čemuž tomu patří i vypnutí mobilu.
 2. V kostele je zvláštní prostor nazývaný kněžiště — prostor pro kněze a ministranty kolem oltáře, kde fotograf (kameraman) nemá přístup.
 3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf (kameraman). Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Všichni účastníci ocení, nebudou-li rušeni pohybem fotografa, že jim nezabraňuje v pohledu na oltář a na obřad, který právě probíhá.
 4. Je povinností fotografa představit se knězi před obřadem; přitom je potřebné seznámit se s průběhem obřadu a dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele; dále — zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu: fotografovat spíše ze stran a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách.
 5. Vhodné okamžiky pro fotografování(pořizování videozáznamu) jsou
  1. mše svatá:
   • příchod k oltáři a úvodní okamžiky mše (uvítání apod.)
   • v době, kdy se zpívá píseň — při ní je činnost fotografa (kameramana) nejméně rušivá
   • přinášení darů chleba a vína k oltáři
   • při modlitbě Otčenáš
   • závěrečné obřady, požehnání
  2. svatby apod.: — speciální úkony obřadu, např. předání prstenů, mazání olejem, kropení a okuřování žehnaných předmětů, atd. — to je nejlépe ujasnit si před samotným obřadem (vizte bod 4.).
 6. Chvíle obřadu, které jsou naopak zvláště citlivé na rušivé vlivy
  • čtení z Bible: pokud fotíme osobu lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončeném čtení
  • kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde stejný pokyn jako u lektora čtení
  • ústřední okamžik mše svaté, kdy věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich
  • okamžik, kdy kněz podává svaté přijímání. Pro věřícího je to chvíle příliš intimní.
 7. Nezveřejňujte fotografie památkově chráněných předmětů.
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti